LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

VIEŠOJO INTERESO ATPAŽINIMO PROBLEMA LIETUVOS TEISĖJE: KRITERIJAI IR PRIORITETAI

Projektas rėmėsi prielaida, kad reikalingas ir įmanomas didesnis viešojo intereso apibrėžtumas Lietuvos teisėje. Šis apibrėžtumas gali būti įgyvendinamas suformuluojant viešojo intereso atpažinimo koncepcines gaires. Pastarosioms įvardinti Projekte viešojo intereso tema tirta dviem kryptimis – kriterijų (elementų, požymių, pagal kuriuos atpažįstamas viešasis interesas) ir prioritetų (argumentų, kurie lemia pirmenybės viešajam interesui suteikimą).

Šių tyrimo krypčių pasirinkimą nulėmė aplinkybė, kad Lietuvos mokslininkų apsiribojama konstatavimu, kad viešojo intereso identifikavimo kriterijai yra vertybiniai, nepakankami nustatant viešąjį interesą kiekvienu atveju naujų aplinkybių kontekste ir plačiau šie kriterijai netiriami. Taip pat Lietuvos teismų bylų praktika nuosekliai neanalizuota argumentų, kurie lemia pirmenybės viešajam interesui suteikimą, požiūriu. Taigi, pagrindinis dėmesys projekte buvo skiriamas Lietuvos teismų praktikos analizei nagrinėjamoje srityje, greta mokslinės literatūros, teisinio reguliavimo analizės ir užsienio valstybių gerosios praktikos apžvalgos. Be to, siekiant išsiaiškinti visuomenės nuostatas viešojo intereso atžvilgiu buvo atliekama sociologinė apklausa, taip pat teisėjų ir prokurorų viešojo intereso supratimas, atliekant jų apklausą.

Kadangi viešasis interesas nėra vien tik teisinė kategorija, teismų praktika buvo analizuojama tarpdiscipliniškai – teisiniu, ekonominiu, politologiniu ir sociologiniu pjūviais, greta teisininkų pasitelkus ekonomikos, politologijos ir sociologijos mokslininkus ir kitus tyrėjus. Tyrimo rezultatai publikuoti mokslo straipsniuose ir monografijoje.

Projekto tikslas – ištirti, kokiais kriterijais bei prioritetais vadovaujamasi Lietuvos teisėje identifikuojant viešąjį interesą bei suteikiant jam pirmenybę privačių interesų atžvilgiu, atliekant lyginamąjį tarpdisciplininį mokslinės doktrinos, teisinio reguliavimo ir teismų praktikos tyrimą.

Siekiant projekto tikslo įgyvendinti šie uždaviniai: 

Projektas buvo finansuojamas iš Lietuvos mokslo tarybos „Mokslininkų grupių projektai” programos lėšų.
 
Projekto trukmė: 2013.04.01 – 2015.09.30  

Lietuvos teisės institutas išleido monografiją „Viešojo intereso atpažinimo problema Lietuvos teisėje: kriterijai ir prioritetai“. Leidinyje, tiriant viešojo intereso atpažinimo problemą ir siekiant pateikti viešojo intereso apibrėžtumo gaires, pagrindinis dėmesys skiriamas Lietuvos teismų praktikos analizei dviem kryptimis – kriterijų (elementų, požymių, pagal kuriuos atpažįstamas viešasis interesas) ir…

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai:  dr. Lina Beliūnienė, Milda Burnytė, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, dr. Egidijus Krivka, Mindaugas Lankauskas, dr. Rūta Latvelė, dr. Rita Matulionytė
Recenzentai:
prof. dr. Egidijus Šileikis, prof. dr. Rasa Ragulskytė-Markovienė