Dr. Algimantas Čepas

Pareigos:

Mokslo darbuotojas.

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Baudžiamoji teisė, kriminologija, viktimologija.

 

Tarptautiniai tyrėjo profiliai:

 

Publikacijos:

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.):

Čepas A., Švedkauskienė M., Dobryninas A., Kalpokas V., Mickevič A., Navickas V., Nikartas S., Šneideris D., Valickas G., Vanagaitė K. (2018), Nužudymai Lietuvoje. Vilnius: Justitia, 2018. 343 l. ISBN 9786098146103.

Čepas A., Dobryninas A. (2019), Corruption and anti-corruption in Lithuania // Organized crime and corruption across borders: exploring the belt and road initiative / Redagavo T. Wing Lo, Dina Siegel, Sharon I Kwok. London: Routledge, 2019. eISBN 9780429031045. p. 183-203. DOI: 10.4324/9780429031045.

Čepas A., Risimović R. (2019), Naujų psichoaktyvių medžiagų kontrolės mechanizmai ir metodai // Kriminologijos studijos, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2019, t. 7, p. 27-55. DOI: 10.15388/CrimLithuan.2019.7.2. ISSN 2538-8754. eISSN 2351-6097.

 

Projektinė mokslo veikla:

Nacionaliniai projektai

2019-2020, Korupcijos apraiškų sveikatos apsaugos sistemoje stebėjimo ir vertinimo sistemos sukūrimas. Europos socialinio fondo agentūra.

2019-2020, Ekonominio poveikio priemonės rūkymo prevencijoje. Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas.

2013-2014, Atkuriamojo teisingumo perspektyvos Lietuvoje. Lietuvos mokslo tarybos projektas.

2011-2013, Nužudymai Lietuvoje: kriminologinis tyrimas. Lietuvos mokslo tarybos projektas.

2009-2012, Nuteistųjų ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų bei jų šeimos narių integracijos į darbo rinką modelio, priemonių, paslaugų sukūrimas ir įgyvendinimas. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa.

 

Tarptautiniai projektai

2020-2022, SHINE – Seksualinis priekabiavimas naktinio pasilinksminimo vietose: kontrolė ir prevencija (SHINE: Sexual Harassment in Nightlife Entertainment Spots: Control and Prevention). Europos Komisijos teisių, lygybės ir pilietiškumo programa.

2017-2022, PRAVO-Justice: Europos teisingumas Ukrainai (PRAVO-Justice: European Justice for Ukraine). Europos Komisija.

2018-2022, WithYou – Nuketėjusiųjų ir liudytojų palydėjimas teisingumo vykdymo sistemoje (WithYou – Accompaniment of Victims and Witnesses in the Justice System). Europos Komisijos JUSTICE programa.

2018-2020, VICToRIIA – Gerosios praktikos teikiant paramą nusikaltimų aukoms: nukreipimai, innformavimas, individualūs vertinimai (VICToRIIA – Best Practices in Victims’ Support: Referrals, Information, Individual Assessment). Europos Komisijos JUSTICE programa.

2019-2021, PREVICT – Nukentėjusiųjų teisių plėtra Europoje (PREVICT – Promoting Rights of Victims in the EU). Europos Komisijos JUSTICE programa.

2017-2019, NARCOMAP – Žinios apie prekybą naujomis psichoaktyviomis medžiagomis ir opiatais Europoje (NARCOMAP – Improving Knowledge on Opiates Trafficking NPS Trafficking in Europe). Transnational initiatives to fight trafficking in drugs and firearms programos projektas.

2012-2015, FIDUCIA – Naujos nusikaltimų rūšys Europoje ir pasitikėjimu grįsta politika (FIDUCIA – New European crimes and trust-based policy). ES 7-oji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa.

2013-2014, EUANDI – patarimų balsuojant programa internete (EUANDI – An Online Voting Advice Application). Europos universiteto instituto ir Harvardo universiteto Berkmano interneto ir visuomenės centro projektas.

2012-2016, Nuteistųjų priežiūra Europoje. COST, CA IS1106.

2011-2012, ES tyrimo, skirto įvertinti nusikaltimų verslui lygį ir poveikį, tobulinimas – Antra stadija: Pilotinis apklausos modelio tyrimas (The Development of an EU Survey to Assess the Level and Impact of Crimes against Business – Stage 2: Piloting the survey module). Europos Komisijos paslaugų sutartis.

2007-2009, CRCC- kontekstiniai nusikaltimų represijos kaštai (CRCC – Crime Repression Costs in Context). ES 6-oji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa.

2009, EU Profiler. Robert’o Schuman’o priešakinių studijų centro projektas.

2007-2008, ECPA-DEV: Europos nusikaltimų prevencijos apdovanojimo kaip nusikaltimų prevencijos gerosios praktikos sklaidos ir skatinimo priemonės tobulinimas (Developing the European Crime Prevention Award as a tool for sharing and encouraging good practices in crime prevention (ECPA-DEV). ES pagrindų programa dėl policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose (AGIS).

2007-2008, Teisinė pagalba ir komensacijos nusikaltimų aukoms Europos Sąjungoje (Legal Aid and Compensations to Crime Victims in the European Union). ES Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Baudžiamosios justicijos programa.

2006-2008, Tarpkryptinės plečiamosios kriminologijos studijos Vilniaus universitete. Europos Socialinio fondo projektas.

2006-2008, Nusikaltimų ir baudžiamųjų priemonių apibrėžimas ir registracija: standartai europiniam palyginimui (Defining and Registering Criminal Offences and Measures: Standards for a European Comparison). ES pagrindų programa dėl policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose (AGIS).

2007, Europos bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose: Problemos ir perspektyvos. Palermo universitetas, Miuncheno universitetas, Tarptautinė baudžiamosios teisės asociacija.

2005-2007, Geri kaimynai: Europos miestai dalinasi nusikaltimų prevencijos miestuose strategijomis (Good Neighbours: European Cities Share Urban Crime Prevention Policies). ES pagrindų programa dėl policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose (AGIS).

2004-2006, ES teisinio reguliavimo dėl anoniminių liudytojų status ir sulaukiančių grąsinimų liudytojų ar (buvusių) nusikalstamų grupuočių narių, linkusių bendradarbiauti su teisėsauga, studija (Study on EU regulation for anonymous witnesses and the protection of threatened witnesses or (ex-) members of criminal gangs who wish to cooperate with the judicial authorities). ES pagrindų programa dėl policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose (AGIS).

2004-2005, Finansinių nusikaltimų yrimo tarnybos administracinių ir techninių pajėgumų stiprinimas įgyvendinant efektyvias pinigų plovimo prevencijos priemones (Strengthening the Administrative and Technical Capacity of the FCIS while implementing effective money laundering prevention measures). EU Phare projektas.

2003-2004, Tarptautinė moterų kalinimo studija: esama situacija, poreikių analizė ir geroji praktika (International Study on Women’s Imprisonment: Current Situation, Demand Analysis and „Best Practice”). ES pagrindų programa dėl policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose (AGIS).

2010, Europos nusikaltimų ir baudžiamosios justicijos statistikos sąvadas – 2010 (European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics – 2010).

2006, Europos nusikaltimų ir baudžiamosios justicijos statistikos sąvadas – 2006 (European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics – 2006).

2003, Europos nusikaltimų ir baudžiamosios justicijos statistikos sąvadas – 2003 (European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics – 2003).

2000, Tarptautinis viktimologinis tyrimas 2000 (International Crime Victims Survey – 2000).

 

Konferencijų organizavimas:

2022 06 27-28: Baltijos kriminologų seminaras: Kriminologija kintančiame kontekste: šiandienos atsakymai – klausimai rytojui? Vilnius (Lietuva).

2018 06 28-29: Baltijos kriminologų seminaras: Nusikaltimų kontrolės kultūra Baltijos regione. Vilnius (Lietuva).

2014 06 26-27: Baltijos kriminologų seminaras: Kriminologija kaip pašaukimas ir profesija. Vilnius (Lietuva).

2011 09 21-24: Europos kriminologų draugijos metinė konferencija: Permąstant nusikaltimus ir bausmes Europoje. Vilnius (Lietuva).

2010 10 21-23: Baltijos kriminologų seminaras: Nusikaltimai ir bausmės Baltijos regione. Vilnius (Lietuva).

 

Akademinės išvykos:

2001 m. Helsinkio universitetas.

2000 m. Europos universiteto institutas (Florencija).

 

Narystės

Profesinėse asociacijose:

Lietuvos kriminologų asociacijos valdybos narys.

 

Redakcinėse mokslinių žurnalų kolegijose:

Mokslo žurnalo „Kriminologijos studijos“ redakcinės kolegijos narys.

Nuo 2003 m. iki 2015 m. – Vilniaus universiteto mokslo darbų „Teisė“ redakcinės kolegijos narys.

Nuo 2003 m. iki 2020 m. – Lietuvos teisės instituto mokslo darbų „Teisės problemos“ redakcinės kolegijos narys.