Saugumo miestuose užtikrinimo problemos

„Saugumo miestuose užtikrinimo problemos“ – metodinė priemonė, kurioje kompleksiškai žvelgiama į saugumo problemą mieste. Ji skiriama specialistams, atsakingiems už saugumo užtikrinimą, taip pat visiems, kas domisi šia tema.

Registruotas ir latentinis nusikalstamumas Lietuvoje: tendencijos, lyginamieji aspektai ir aplinkos veiksniai

Šiame leidinyje pamėginta į makrolygmens nusikalstamą elgesį pažvelgti dviem aspektais. Pirmiausia nubrėžti aiškią registruotų nusikalstamų veikų ir nusikalstamo elgesio apraiškų tikrovės takoskyrą. Ją apibrėžti bei aprašyti – labai sunki užduotis, tačiau pagrindinis šios analizės tikslas buvo būtent nustatyti registruoto ir realaus nusikalstamumo loginio „skirtuko“ vietą.

Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų taikymo 18-20 metų jaunuoliams Lietuvoje tyrimas

Mokslo studijoje analizuojama, kaip Lietuvos Respublikoje reglamentuojami dirbančių nuteistųjų valstybinio socialinio draudimo klausimai, taip pat aptariamos teisinio reguliavimo šioje srityje tobulinimo galimybės. Studijoje aptariama valstybinio socialinio draudimo samprata, nuteistųjų darbo specifika ir skirtumai nuo įprastų darbinių santykių, taip pat galiojančio teisinio reguliavimo atitiktis žmogaus teisėms.

Nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų integracijos modelis

Šis nuteistųjų ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų integracijos modelis – tai tik teorinė Europos socialinio fondo lėšomis paremto projekto dalis. Jis traktuotinas kaip teorinis svarbiausios šio projekto ir ateityje organizuotinos praktinės veiklos įrankis – dirbti su nuteistaisiais ir grįžusiaisiais iš įkalinimo įstaigų bei jų šeimos nariais integruojant juos į visuomenę ir į darbo rinką. Galutinis modelis buvo sukurtas projektą baigiant įgyvendinti,…

Baudžiamoji politika Lietuvoje: tendencijos ir lyginamieji aspektai

Šis tyrimas yra mėginimas gilinantis į pastaraisiais dešimtmečiais baudžiamojoje politinėje plotmėje Lietuvoje bei tarptautiniu mastu priimtus sprendimus apibendrinti ir akumuliuoti įžvalgas, leidžiančias iš šalies pažvelgti į priimtus sprendimus, jų priėmimo aplinkybes, buvusius lūkesčius ir galiausiai – gautus rezultatus.

Dirbančių nuteistųjų valstybinio socialinio draudimo reguliavimo ypatumai ir perspektyvos Lietuvoje

Mokslo studijoje analizuojama, kaip Lietuvos Respublikoje reglamentuojami dirbančių nuteistųjų valstybinio socialinio draudimo klausimai, taip pat aptariamos teisinio reguliavimo šioje srityje tobulinimo galimybės. Studijoje aptariama valstybinio socialinio draudimo samprata, nuteistųjų darbo specifika ir skirtumai nuo įprastų darbinių santykių, taip pat galiojančio teisinio reguliavimo atitiktis žmogaus teisėms.

Savanorystė probacijos sistemoje: prielaidos ir galimybės

Šio leidinio tikslas – padėti organizuoti savanorišką veiklą nuteistųjų integracijos srityje, ją skatinti ir plėsti, apibendrinti įgytą patirtį, apžvelgti probacijos sistemą ir joje vykstančius pokyčius. Jis skiriamas nuteistųjų integracija užsiimančioms organizacijoms ir institucijoms bei jų dabuotojams, dirbantiems su savanoriais (savanorių koordinatoriams), taip pat patiems savanoriams – ir esantiems, ir norintiems jais tapti. Būtent pastarąją intenciją galima…

Senaties institutas baudžiamojoje justicijoje

Šio tyrimo tikslas – nustatyti teorinį senaties taikymo baudžiamojoje justicijoje pagrindą ir juo remiantis pateikti nuoseklią senaties instituto reguliavimo koncepciją. Tyrime keliama hipotezė, kad senaties reguliavimas, net ir po 2010 metų Baudžiamojo kodekso pakeitimų, Lietuvoje nėra tinkamai teoriškai pagrįstas ir tai nulemia senaties reguliavimo trūkumus (dėl senaties terminų trukmės, juos nutraukiančių, stabdančių, pabaigiančių aplinkybių), o tai, be abejo,…

Viešosios šeimos politikos kūrimo ir įgyvendinimo problemos Lietuvoje

Studijoje analizuojamos vienos iš Lietuvos viešosios politikos sričių – šeimos politikos – kūrimo ir įgyvendinimo problemos, atsižvelgiant į ankstesnėse studijose išskirtus viešosios šeimos politikos teisėtumo ir priimtinumo visuomenėje kriterijus. Ši pirminė analizė leidžia nustatyti pagrindines viešosios šeimos politikos efektyvumo ir teisėtumo trūkumo priežastis.

Dėl LNK ir TV3 programose paskelbtos informacijos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio ir asmenų teisės į privatų gyvenimą atžvilgiu

Teisės instituto Teisinės sistemos tyrimo skyriaus jaunesniosios mokslo darbuotojos Kristinos Ambrazevičiūtės mokslinė ekspertinė išvada „Dėl LNK ir TV3 programose paskelbtos informacijos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio ir asmenų teisės į privatų gyvenimą atžvilgiu“. Vilnius, 2012 m.