LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Lietuvos nepilnamečių nusikalstamumas – mokslininkų akimis

[:lt]

Lietuvos teisės instituto mokslininkai pristatys atliktus mokslinius tyrimus apie Lietuvos jaunimo nusikalstamą elgesį bei nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos efektyvumo vertinimą, analizuojant pareigūnų ar valdininkų nuomonę šiuo klausimu.

Šis tyrimas bus pristatomas liepos 2 d. 13 val. Teisingumo ministerijos konferencijų salėje (Gedimino pr. 30, Vilnius), kur vyks Lietuvos teisės instituto organizuojama mokslinė konferencija „Jaunimo delinkvencinis elgesys ir nepilnamečių justicijos politika Lietuvoje: tendencijos ir lyginamieji aspektai”.

Lietuvos teisės instituto mokslininkai 2013-2015 metais vykdė Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą „Jaunimo delinkvencinis elgesys ir viktimizacija”, kurio metu buvo atlikti du dideli empiriniai tyrimai. Vieno iš tyrimų tikslas buvo nustatyti, kiek paplitęs nepilnamečių nusikalstamas elgesys remiantis ne statistiniais duomenimis ar policijos įvykių suvestinėmis, o taikant pranešimo apie save (angl. – self-report) metodiką, t.y. kai klausiama pačių nepilnamečių, ar jie darė tam tikras nusikalstamas veikas, kiek kartų jie juos padarė per tam tikrą laikotarpį. Oficialios statistikos duomenys dažnai laikomi netiksliais ir nepilnais, nes policija sužino toli gražu ne apie visus nusikaltimus. Šio tyrimo metu buvo siekiama įvertinti nepilnamečių nusikalstamo elgesio paplitimą, struktūrą (kokio pobūdžio nusikalstamos veikos dominuoja, turtinio ar smurtinio), dinamikos tendencijas ir kitus aspektus.

Tyrimo metu buvo apklausti 2824 12-15 metų amžiaus moksleiviai iš penkių miestų (Vilniaus, Šiaulių, Kretingos, Plungės bei Telšių) pagal tarptautinio tyrimo (angl. „International Self-Report Delinquency-3”) metodiką.

Konferencijos metu taip pat bus pristatomas Lietuvos nepilnamečių justicijos politiką formuojančių ir vykdančių institucijų nuomonės tyrimas. Šiuo tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti nepilnamečių justicijos politikos problematiką ir jos vertinimą, o taip pat atsakyti į klausimus, kiek ji prisideda prie nepilnamečių nusikalstamo elgesio problemų sprendimo bei su kokiomis problemomis susiduriama įgyvendinant Nepilnamečių justicijos programoje numatytas priemones.

 

Konferencijos programa.

Daugiau informacijos:
Ineta Stravinskaitė – Janavičienė
Lietuvos teisės institutas
8 699 04294

[:en]

Scientists from the Law Institute of Lithuania will present research conducted on the Lithuanian youth criminal behavior and juvenile crime prevention performance assessment, analyzing the opinion of officers and officials on this matter.

This study will be presented on 2 July at 13 o’clock in the conference hall of the Ministry of Justice (Gediminas street 30, Vilnius), during the scientific conference „Youth delinquent behavior and juvenile justice policy Lithuania: trends and comparative aspects”. The conference is organized by the Law Institute of Lithuania.

During the period from 2013 to 2015 researchers from the Law Institute of Lithuania conducted the project „Youth delinquent behavior and victimization” financed by the Lithuanian Science Council. This project was followed by two large empirical studies. One of the studies aimed to determine the prevalence of juvenile criminal behavior not on the basis of statistical data or police summaries of events, but the application of the self-report methods, i.e. when juveniles are asked if they had committed a certain offenses also the number of times they committed them over a specific period of time. The data of official statistics is often considered to be inaccurate and incomplete, because the police are not informed of all the crimes. This research assess the prevalence of juvenile delinquent behavior, structure (the nature of the dominant offenses, property or violent), the dynamics of trends and other relevant aspects.

The research surveyed 2,824 students from 12 to 15 years old from five cities (Vilnius, Šiauliai, Kretinga, Plungė and Telšiai) while using the methods of the International Self-Report Delinquency-3.

During the conference the opinion survey of the Lithuanian juvenile justice policy-making bodies will be presented. This research was designed to ascertain the juvenile justice policy issues and evaluation, as well as to answer questions, as far as it contributes to juvenile delinquent behavior problems, and the problems encountered in the implementation of the Juvenile Justice Programme measures.

[:]