LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

PROCESO PER KUO TRUMPIAUSIĄ LAIKĄ TEISINIS PRINCIPAS: SAMPRATA IR REALIZAVIMO PROBLEMOS (63)

Autorius: Raimundas Jurka
Temos kategorija: Baudžiamojo proceso teisė

Straipsnyje nagrinėjama proceso per kuo trumpiausią laiką teisinio principo samprata ir jo realizavimo problematika. Remiantis atlikta analize, atskleidžiama principo esmė ir reikšmė. Be kita ko, daroma išvada, kad šio principo galiojimas siejamas ne tik su įtarimo pareiškimo ar kaltinimo momentu, bet ir su pagrįstu manymu, jog atitinkami procesą vykdančių institucijų ar pareigūnų procesiniai veiksmai gali simbolizuoti tikėtiną asmens baudžiamąjį persekiojimą (kaltinimą). Autorius, apibendrindamas čia pateiktus argumentus, taip pat formuluoja išvadą, kad, be kitų proceso trukmės vertinimo aspektų, būtina atsižvelgti ir į proceso dalyvių – šiuo atveju įtariamojo, kaltinamojo ar nuteistojo –  procesinio intereso esmę baudžiamojoje byloje.