SMURTINĖS ELGSENOS ARTIMOJE APLINKOJE KAITA: DARBO SU SMURTAUTOJAIS INSTITUCINIU IR BENDRUOMENINIU LYGMENIMIS PLĖTROS PERSPEKTYVOS (SMEAK)

Lietuvos mokslo taryba (toliau – LMT) pagal konkursinių prioritetinių mokslinių tyrimų programą „Gerovės visuomenė“ finansavo Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto (toliau – LSMC TI) projektą „Smurtinės elgsenos artimoje aplinkoje kaita: darbo su smurtautojais instituciniu ir bendruomeniniu lygmenimis plėtros perspektyvos“ (SMEAK). Tyrimo tikslas – išanalizuoti smurtinio elgesio artimoje aplinkoje keitimo galimybes instituciniu ir bendruomeniniu lygmenimis.

Šis tyrimas nuosekliai pratęsė anksčiau LSMC TI mokslininkų grupės (vadovė dr. Ilona Michailovič) vykdytą LMT finansuotą reikminį projektą „Veiksmingo policijos ir kitų suinteresuotų institucijų bendradarbiavimo link: smurto artimoje aplinkoje atpažinimo, pagalbos ir prevencijos modelis“ (POSIB). Jo metu, įvertinus smurto artimoje aplinkoje atpažinimo, pagalbos teikimo mechanizmus, egzistuojančias tarpinstitucinio bendradarbiavimo praktikas, buvo sukurtas ir pasiūlytas suinteresuotų institucijų bendradarbiavimo modelis. Tyrimo rezultatai pateikti mokslo studijoje, kurią galima rasti čia.

Įgyvendinant projekto tikslą, buvo numatyta kokybine tyrimo metodologija paremta atvejo tyrimo strategija. Ji leido giliau ir detaliau išanalizuoti tiriamą reiškinį. Atvejo analizei buvo pasirinktos Klaipėdos ir Vilniaus regionų smurtinio elgesio keitimo programų vykdymo praktikos. Šių, teritoriniu požiūriu apibrėžtų, tyrimo laukų pasirinkimą lėmė tai, jog, lyginant su kitais Lietuvos regionais, būtent pastaruosiuose elgesio keitimo programos vykdomos intensyviausiai bei nuosekliausiai. Projekto tyrėjai abiejuose regionuose atliko 50 pusiau struktūruotų interviu su smurtinio elgesio keitimo programų dalyviais, korekcines programas vedančiais specialistais bei apylinkių teismų teisėjais ir prokurorais, priimančiais sprendimus bylose dėl smurto artimoje aplinkoje. Buvo atliktos ir trys tikslinių (angl. focus) grupių diskusijos su skirtingoms institucijoms abiejuose tyrimo laukuose (Klaipėdoje ir Vilniuje) atstovaujančiais specialistais ir suinteresuotų bendruomenių atstovais.

Remiantis tyrimo duomenimis, nustatyta, kad kryptinga kompleksinė pagalba keičiant smurtinį elgesį gali veiksmingai pakeisti žmogaus požiūrį, tapti jo elgesio pokyčių pradžia. Visgi Lietuvoje trūksta nuoseklaus institucinio požiūrio į smurtinio elgesio artimoje aplinkoje korekciją, o kartu ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo. Taip pat menkai svarstomos bendruomenių įtraukties vykdant smurtinio elgesio korekciją galimybės, kurios galėtų užpildyti aktyvesnių ir įvairesnių prevencinių veiklų vykdymo spragas. Tyrimas leidžia daryti pagrindinę išvadą, kad, siekiant kuo efektyvesnio koordinuoto atsako į smurtą artimoje aplinkoje, darbas su smurtavusiais asmenimis keičiant jų smurtinį elgesį turėtų būti laikomas integraliu ir reikšmingu smurto artimoje aplinkoje prevencijos sistemos veikimo elementu. Rekomendacijose dėl smurtinio elgesio keitimo galimybių plėtros tyrėjai akcentavo didesnį savivaldybių ir bendruomenių aktyvumą įsitraukiant į koordinuoto atsako į smurtą artimoje aplinkoje procesus.

Konkursinių prioritetinių mokslinių tyrimų programa „Gerovės visuomenė“ skirta finansuoti kompleksinius gerovės visuomenės prielaidų ir jos raidos Lietuvoje mokslinius tyrimus.

 

Atlikto tyrimo rezultatai išsamiau aprašyti mokslo studijoje „Smurtinio elgesio artimoje aplinkoje kaita: darbo su smurtavusiais asmenimis plėtros perspektyvos Lietuvoje“.

Tyrimo pagrindu suformuluotos praktinės rekomendacijos „Rekomendacijos dėl darbo su artimoje aplinkoje smurtavusiais asmenimis tobulinimo“ Lietuvos probacijos tarnybai bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.

 

Projekto tyrėjų komandą sudarė mokslininkai: dr. Ilona Michailovič (projekto vadovė), dr. Svetlana Justickaja, dr. Rūta Vaičiūnienė, dr. Vaidas Viršilas.

Projekto partneris – Lietuvos probacijos tarnyba.

Projekto trukmė: 2020-04-01–2021-12-31.

Projekto biudžetas – apie 110 tūkst. eurų.

Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-GEV-20-4.