Ramunė Jakštienė

 

Darbo institute pradžia – nuo 2022-11-22.

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Smurtas artimoje aplinkoje, smurtas prieš moteris, lyčių lygybė, baudžiamoji teisė, baudžiamasis procesas.

 

Tarptautiniai tyrėjo profiliai:

 

Publikacijos:

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.):

Jakštienė, Ramunė (2018), Šeimos nario samprata baudžiamosiose bylose dėl smurto artimoje aplinkoje: teismų praktikos pagrįstumas. Jurisprudencija 25, 1, p. 225–259. Doi: 10.13165/JUR-18-25-1-10.

Jakštienė, Ramunė, Pūraitė, Aurelija (2018), Involvement of Schools in the Process of Protection from Domestic Violence. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. May 25th–26th, vol. VI, Economics and Public Administration, p. 212–222. Doi: 10.17770/sie2018vol1.3292.

 

Projektinė mokslo veikla:

2022 rugsėjis – 2025 rugsėjis, HYBRID (development of Master’s level Curriculum on tackling hybrid threats); mokslo darbuotoja; partneriai: Estijos saugumo mokslų akademija, Mykolo Romerio universitetas (Lietuva) ir Kroatijos Respublikos vidaus reikalų ministerija; Bendrai finansuojamas pagal ES 2022-2025 Erasmus+ programą.

2022-02-28 – 2025-02-27, HELCI (“Higher Education Learning Community for Inclusion“); mokslo darbuotoja; partneriai: Salamankos universitetas, Vienos universitetas (Austrija), Mykolo Romerio universitetas (Lietuva), Ispanijos rasizmo ir ksenofobijos observatorija (OBERAXE), Dinamia S. Coop. Bendras biudžetas – 387.637 EUR (bendrai finansuojamas pagal ES 2022-2025 Erasmus+ programą).

2020-09-01 – 2022-08-31, „Reagavimo į psichologinį smurtą artimoje aplinkoje baudžiamosios teisės priemonėmis išplėtimo galimybės“ (podoktorantūros stažuotė); VDU mokslo darbuotoja; Bendras biudžetas – 66.499,55 EUR (finansuota iš ES struktūrinių fondų).

 

Užsakomieji tyrimai:

2022-02-08 – 11, Užsakovas – CEPOL; Mokymai policijos pareigūnams „Nusikaltimų aukų teisių apsauga (Verija, Graikija).

2019 – 2021, Užsakovas – Europos Komisija; Tarptautinių projektinių paraiškų pagal ES finansuojamus kvietimus ekspertinis vertinimas.

2019-10-28, Užsakovė – Širvintų „Atžalyno“ progimnazija; Mokymai švietimo įstaigų darbuotojams „Tėvų valdžios ribos švietimo procese: tinkamo ir netinkamo naudojimosi tėvų valdžia atvejai“ .

2018-05-21, Užsakovas – CEPOL; mokymai policijos pareigūnams „Juvenile crime and domestic violence” (Ščytno policijos akademija, Lenkija).

2017-11-20 – 27, Užsakovas – Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos; Kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Smurtinio elgesio artimoje aplinkoje teisiniai ir praktiniai aspektai. Smurto prevencija” probacijų tarnybų pareigūnams, psichologinių tarnybų darbuotojams.

2007 m. gegužės, gruodžio mėn., Užsakovas – Europos Taryba; Policijos pareigūnų mokymai „Police and Human Rights“ (Danilovgradas, Juodkalnija).

 

Kita akademinė veikla:

2006-09-04 – iki dabar, Mykolo Romerio universiteto lektorė.

Ad hoc Mokslinių straipsnių, pateiktų publikuoti žurnaluose „European Law Enforcement Bulletin” (CEPOL), „Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka“ (Mykolo Romerio universitetas) ir kt. recenzavimas.

2015-05-10 – 2015-05-15, Paskaitų skaitymas pagal Erasmus mobilumo programą Mariboro universitete (Liublijana, Slovėnija).

 

Konferencijų organizavimas:

2022-06-08 – 10, CEPOL tarptautinės mokslinės konferencijos „Preparing Law Enforcement for the Digital Age” organizavimo darbo grupės narė (Vilnius).

2022-04-20 – 22, Kasmečio tarptautinio mokslinio forumo “NETWORKING ON SUSTAINABLE SECURITY IN THE DYNAMIC ENVIRONMENT” organizavimo darbo grupės narė (Kaunas, hibridiniu būdu).

2021-05-05 – 07, CEPOL tarptautinės mokslinės konferencijos „Pandemic Effects on Law Enforcement Training & Practice: Taking early stock from a research perspective” organizavimo darbo grupės narė (internetu).

2021-04-20, Kasmečio tarptautinio mokslinio forumo “NETWORKING ON SUSTAINABLE SECURITY IN THE DYNAMIC ENVIRONMENT” organizavimo darbo grupės narė (Kaunas, hibridiniu būdu).

2020-10-20 – 22, Kasmečio tarptautinio mokslinio forumo “NETWORKING ON SUSTAINABLE SECURITY IN THE DYNAMIC ENVIRONMENT” organizavimo darbo grupės narė (Kaunas, hibridiniu būdu).

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.):

2022-04-20, Pranešimas “Latest Developments in Prosecuting Intimate Partner Violence in Lithuania and Sweden” (tarptautinis mokslinis forumas “Networking on Sustainable Security in Dynamic Environment”, Kaunas, Lithuania).

2021-12-13, Pranešimas „Criminalization of Stalking in LT: Progress and Challenges“ moksliniame seminare „Stalking in the Modern Society: Criminalized or Not?“ (Örebro universitetas, Örebro, Švedija).

2021-12-09, Stendinis pranešimas „Prosecution of Intimate Partner’s Stalking in Lithuania” kasmetinėje mokslinėje konferencijoje Teisės, psichologijos ir socialinio darbo fakultete Örebro universitete (Örebro, Švedija).

2021 -09-16, Pranešimas “Investigating Psychological Domestic Violence in Lithuania” (17-asis tarptautinis kongresas „Criminalistics and forensic expertology: science, study, practice“, Bratislava, Slovakija).

2021-06-17, Pranešimas „Economic Abuse and Criminal Responsibility: Lithuanian Case Law on Domestic Violence“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „11th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy“ (Torūnė, Lenkija).

2021-05-28, Pranešimas „An Adequate Police Officers‘ Education on Psychological Domestic Violence“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Society. Integration. Education“ (Rėzeknė, Latvija).

2021-05-05, Pranešimas „Protection Against Domestic Violence: Pandemic Effects and Challenges“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „CEPOL Research and Science Conference 2021 Pandemic Effects on Law Enforcement Training & Practice: Taking early stock from a research perspective (internetu).

2021-04-20, Pranešimas „Prosecuting Mental Abuse Against Intimate Partner in Lithuania: Limitations and Challenges“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Human Potential Development” (Kaunas).

2020-10-20, Pranešimas “State’s Obligations to Protect Against Psychological Domestic Violence” tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Problems of Ensuring Public Security: Theoretical and Practical Aspects“ (Kaunas).

2019-09-26, Pranešimas „Protection of domestic violence victims during criminal proceedings” tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Theoretical and applied issues of pre-trial criminal proceedings” (Novopolockas, Baltarusija).

2019-09-16, Pranešimas „Protection of Domestic Violence Victims from Repeat Victimization in Lithuania” tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Constitution, State, Security: Current Legal Problems” (Elkas, Lenkija).

 

Akademinės išvykos:

2021-10-27 – 2022-02-01, Örebro universitetas (podoktorontūros stažuotė, Örebro, Švedija).

2017-05-03 – 31, Bochumo Ruhro universitetas (mokslinė stažuotė, Bochumas, Vokietija).

2016-10-10 – 14, Serbijos vidaus reikalų ministerija (mokslinė stažuotė, Belgradas, Serbija).

2016-06-13 – 17, Reino krašto-Pfalco policijos universitetas (mokslinė stažuotė, Hanas, Vokietija).

 

Narystės

Profesinėse asociacijose:

Europos Komisijos ekspertė.

COSTA ekspertė.

 

Mokslo populiarinimas (nuo 2018 m.):

2022-05-26, Mokymai prokuratūros ir policijos pareigūnams “Smurtas artimoje aplinkoje prieš moteris: baudžiamoji teisinė apsauga (Kauno apygardos prokuratūra).

2020-12-09, Pranešimas „Psichologinis moterų įgalinimas ir jo nauda“ forume – konferencijoje „Žmogaus teisių reliatyvumas socialinėje ir kultūrinėje erdvėje“ (Kaunas).

2019 – 2022, Nacionalinė ekspertė rengiant kasmetines World Bank Group ataskaitas „Women, Business and the Law”.

2019-12-12, Pranešimas „Moterų teisės – pačių moterų reikalas?” forume-diskusijoje „Žmogaus teisių reliatyvumas socialinėje ir kultūrinėje erdvėje” (Kaunas).

2017 rugsėjis – iki šiol, Kauno miesto savivaldybės administracijos projektas „Tarpdisciplininis itin gabių mokinių ugdymas“ (paskaitų smurto artimoje aplinkoje, lyčių lygybės, baudžiamosios teisės ir kt. temomis skaitymas).

 

Nacionaliniai ir tarptautiniai apdovanojimai:

2020-06-17, MRU rektoriaus padėka už metodologinės pagalbos teikimą ir nuoširdų darbą rengiant pareigūnus.