LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

Dr. Simonas Nikartas

Dr. Simonas Nikartas

Vyriausiasis mokslo darbuotojas, PRISTA projekto vyresnysis mokslo darbuotojas
(+370 5) 2497591
simonas.nikartas@teise.org

 

Darbo institute pradžia – nuo 2017-03-07.

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Probacija ir bausmės, nesusijusios su laisvės atėmimu, bausmės patirtys, baudžiamosios justicijos pareigūnų diskrecija, nuteistų asmenų teisės, teisinė pagalba baudžiamojoje justicijoje.

 

Tarptautiniai tyrėjo profiliai:

 

Publikacijos:

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.):

Nikartas, Simonas, Jarutienė, Liubovė (2022), Individualising probation conditions in cases of domestic violence: The study of sentencing practice in Lithuania // European Journal of Probation: SAGE Publications, p. 1-20.

Nikartas, Simonas, Tereškinas, Artūras (2021), Women’s pains of punishment: Experiences of female offenders serving community sentences in Lithuania // Probation Journal: SAGE Publications, p. 1-20. ISSN 0264-5505. eISSN 1741-3079. 2021. DOI: 10.1177%2F02645505211069443.

Nikartas, Simonas, Vaičiūnienė, Rūta, Rinkevičiūtė, Gintarė (2020), Probation officers’ discretionary decisions in responding to probation violations: The case of Lithuania // Probation Journal, 68, 1, p. 28-46. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. ISSN 0264-5505. eISSN 1741-3079. DOI: 10.1177%2F0264550520980057.

Nikartas, Simonas, Paliauka, Justinas, Tereškinas, Artūras (2021), Policininkas ar socialinis darbuotojas? Probacijos pareigūnų profesinių vaidmenų tyrimas // Filosofija. Sociologija, 2021, 32, 2, p. 126-132. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7186. eISSN 2424-4546.

Nikartas, Simonas (2020), Privatization of criminal justice in Eastern Europe // Criminal Justice and Privatisation. Key Issues and Debates / Mokslinis redaktorius Philip Bean. London: Routledge. Taylor & Francis Group, 2020, p. 215-230. ISBN 9781138330948. eISBN 9780429447525.

Nikartas, Simonas, Jarutienė, Liubovė (2022), The Dignity of Punishment: Vulnerable Prisoners’ Rights in Lithuania. Limantė, Agnė, Pūraitė-Andrikienė, Dovilė (red.) Legal Protection of Vulnerable Groups in Lithuania, Latvia, Estonia and Poland. Cham: Springer Cham, p. 409. (European Union and its Neighbours in a Globalized World, ISSN 2524-8928, eISSN 2524-8936; 8). ISBN 9783031069970. eISBN 9783031069987. DOI: 10.1007/978-3-031-06998-7.

Nikartas, Simonas (2020), Community sanctions: a real alternative to imprisonment or expansion of punishment? The case of Lithuania // Przestępczosc XXI wieku Szanse i wyzwania dla kryminologii. Varšuva: Wolters Kluwer, 2020, p. 501-514. ISBN 9788381870153. ISSN 1897-4392.

Tereškinas, Artūras, Vaičiūnienė, Rūta, Nikartas, Simonas, Jarutienė, Liubovė (2021), Moterys Lietuvos baudžiamojo teisingumo sistemoje: nuo baudimo praktikų iki bausmės patirčių. Vilnius: Žara, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas, 195 p. ISBN 9789986343776.

Vaičiūnienė, Rūta, Nikartas, Simonas, Apolevič, Jolanta, Povilaitytė, Vita, Dodig Hundric, Dora, Ricijaš, Neven, Mirosavljevic, Anja, Mandic, Sabina, Pitsela, Angelika, Nouskalis, Georgios, Karagiannidis, Charalampos, Giagkou, Anastasia, Mavrou, Christine (2020), Individual Assessment of Suspected or Accused Children: insights into good practice in the light of the Directive (EU) 2016/800 / Redagavo Rūta Vaičiūnienė. Vilnius: Žara, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas, 216 p. ISBN 9789986343707.

Limantė, Agnė, Jočienė, Danutė, Nikartas, Simonas, Totoraitis, Laurynas (2020), Veiksmingos teisinės pagalbos link: tarptautiniai teisiniai ir praktikos standartai. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 181 p. eISBN 9789986704690.

Nikartas, Simonas (2019), Probacijos pareigūno individualus indėlis siekiant probacijos tikslų: empirinio tyrimo rezultatai // Teisės problemos: mokslo darbai, 2019, 97, 1, p. 103-115. Vilnius: Lietuvos teisės institutas. eISSN 2351-6364.

Nikartas, Simonas (2018), Daugiau probacijos, mažiau kalinių? Ar pagrįstas kalinių skaičiaus mažinimo lūkestis? // Jurisprudencija: mokslo darbai, 2018, 25, 2, p. 380-401. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1392-6195. DOI: 10.13165/JUR-18-25-2-04.

 

Projektinė mokslo veikla:

Nacionaliniai projektai:

2019-2021, Defeminizuotas baudžiamasis teisingumas: nuteistų moterų baudimo praktikos ir subjektyvios bausmės patirtys. Lietuvos mokslo taryba. Projekto vyresnysis mokslo darbuotojas.

2019, Lietuvių emigrantų bausmės patirčių tyrimas mokslinės stažuotės Jungtinėje Karalystėje metu. Finansuotas Europos socialinio fondo lėšų pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba. Mokslininkas stažuotojas (vizituojantis mokslininkas Kembridžo universiteto Kriminololgijos institute).

2014-2016, Neteisėta akcizinių prekių apyvarta kaip daugiaplanis socialinis reiškinys ir jo kontrolės problemos. Lietuvos mokslo taryba, pagal programą „Mokslininkų grupių projektai“. Projekto mokslo darbuotojas.

2013-2015, Viešojo intereso atpažinimo problema Lietuvos teisėje: kriterijai ir prioritetai, Lietuvos mokslo taryba, pagal programą „Mokslininkų grupių projektai“, Projekto mokslo darbuotojas.

2012-2013, Nužudymai Lietuvoje: kriminologinis tyrimas. Lietuvos mokslo taryba pagal mokslo programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“, Projekto jaunesnysis mokslo darbuotojas.

 

Tarptautiniai projektai:

2017-2019, Teisinės pagalbos kokybės didinimas: bendrieji standartai skirtingoms šalims, Europos komisija. Projekto vadovas ir vyresnysis mokslo darbuotojas.

2020-2021, Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida (LA CHILD). Europos Komisija, projekto vyresnysis mokslo darbuotojas.

2019-2020, Procedūrinės garantijos įtariamiems ir kaltinamiems vaikams: individualaus vertinimo tobulinimo prielaidos ir galimybės (IA-CHILD), Europos komisija. Projekto vyresnysis mokslo darbuotojas.

2018-2020, Žandarmerijos centrinės vadovybės pagalbos moterims ir vaikams padalinių organizacinių gebėjimų didinimas. Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal „Dvynių“ programą. Projekto ekspertas – vykdyti mokymai apie smurto artimoje prevenciją anglų kalba.

2013-2015, Nusikalstamą veiką įvykdžiusių asmenų resocializacija ES: pilietinės visuomenės vaidmens stiprinimas. Europos komisija, Baudžiamosios justicijos programa. Projekto tyrėjas.

2017-2019, Overview of the availability, comparability and consistency of administrative statistical data on recorded crime and on the stages of the criminal justice process. Europos Komisija. Projekto nacionalinis ekspertas.

2014-2015, Study on paving the way for future policy initiatives in the field of fight against organised crime: the effectiveness of specific criminal law measures targeting organised crime (AMOC). Finansuota Europos komisijos. Nacionalinis ekspertas, atsakingas už duomenų rinkimą, (teisinį reguliavimą ir statistiką), apklausų atlikimą ir duomenų analizę.

European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics, 4th and 5th editions. Nacionalinis ekspertas, atsakingas už baudžiamosios justicijos statistikos duomenų rinkimą ir adaptavimą.

2011, JUSTICE Projektas “Material Detention Conditions, Execution of Custodial Sentences and Prisoner Transfer in the EU Member States”. Nacionalinis ekspertas, atsakingas už duomenų apie įkalinimo teisinį reguliavimą Lietuvoje rinkimą ir analizę.

2009-2011, EC ISEC Projektas “Community Engagement for Civic Order, Policing and Security”. Projekto šalys: Jungtinė Karalystė, Italija, Prancūzija, Lietuva. Tyrėjas.

 

Užsakomieji tyrimai:

„Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos (VGTP) sistemos efektyvumo ir kokybės vertinamoji galimybių studija“. Užsakovas „Vyriausybės strateginės analizės centras“. Parengti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemos efektyvumo ir kokybės vertinimo kriterijai ir jų taikymo metodologija.

 

Kita akademinė veikla:

2014-2016, Lietuvos kriminologų asociacijos pirmininkas.

 

Konferencijų organizavimas:

2017, Mokslinė konferencija „Resocializacija be įkalinimo: poreikis korekcijos sistemos reinvesticijai“, 2017 m. lapkričio 9 d., Vilnius.

2016, Lietuvos kriminologų asociacijos konferencija „Nusikaltimų prevencija Lietuvoje: kai mokslas susitinka su praktika“ 2016 m. balandžio 8 d., Teisingumo ministerija.

2015, Lietuvos kriminologų asociacijos konferencija „Kriminologija Lietuvoje: teorija ir praktika“ 2015 m. birželio 26-27 d., Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas.

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.):

2022, 22-oji metinė Europos kriminologų draugijos konferencija. Pranešimas „Lithuanian offenders experiences of punishment in England“. Malaga, Ispanija.

2022, Baltijos kriminologų seminaras „Criminology in a changing context: answers of today – questions for tomorrow?“. Pranešimas „Lithuanian offenders serving sentences in England: attitudes and needs in a different social and cultural environmen“. Vilnius, Vilniaus universitetas.

2021, „Geriausi iš blogiausių ir nuolatos blogi. Laisvės atėmimu iki gyvos galvos nuteisti kaliniai“, Varšuvos universiteto organizuota nuotolinė tarptautinė mokslinė konferencija 2021 m. lapkričio 18–19 d. Pranešimas „Providing (false) hope of release? Life imprisonment in Lithuania“ (liet. Suteikiama (netikra) viltis būti paleistiems? Įkalinimas iki gyvos galvos Lietuvoje) (kartu su C. Appleton ir G. Šleinotaite), Varšuva, Lenkija.

2021, 21-oji metinė Europos kriminologų draugijos konferencija „Reasonable girls you visit for a „check-in”: women offender‘s attitudes towards probation officers“ (kartu su A. Tereškinu), nuotoliniu būdu.

2021, Tarptautinė mokslinė konferencija „A just punishment for women? Punitive practices and women offenders‘ experiences“. Pranešimas „Pains of probation: experiences of Lithuanian women under community supervision“, nuotoliniu būdu.

2020, 20-oji metinė Europos kriminologų draugijos konferencija „Women experiences serving community sanctions in Lithuania: first results of qualitative research“, nuotoliniu būdu.

2019, Europos Kriminologų draugijos Bendruomeninių bausmių ir priemonių darbo grupės konferencija, pranešimas „Probation officers decision making in the context of strict and punitive environment: the case of Lithuania“. Kembridžas, Jungtinė Karalystė.

2018, 18-oji metinė Europos kriminologų draugijos konferencija. Pranešimas “Discretionary decision making by probation officers in Lithuania: drifting between community safety and offender‘s resocialization”, Sarajevas, Bosnija ir Hercogovina.

2018, Europos Kriminologų draugijos Bendruomeninių bausmių ir priemonių darbo grupės konferencija. Pranešimas „How probation officers perceive their influence achieving goals of probation?“, Viena, Austrija.

 

Akademinės išvykos:

2019.04.09 – 2019.12.10, Lietuvių emigrantų bausmės patirčių tyrimas mokslinės stažuotės Jungtinėje Karalystėje metu. Finansuotas Europos socialinio fondo lėšų pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (2019). Mokslininkas stažuotojas Kembridžo universiteto Kriminololgijos institute).

2019.09.05 – 2020.09.05, Vizituojantis mokslininkas Kembridžo universiteto Kriminologijos institute.

2010.02.01 – 2010.03.31, Mokslinė stažuotė Orhuso universitete (Danija).

 

Narystės

Profesinėse asociacijose:

Nuo 2011, Lietuvos kriminologų asociacijos narys.

2014-2016, Lietuvos kriminologų asociacijos pirmininkas.

2014-2018, 2021 – dabar, Lietuvos kriminologų asociacijos valdybos narys.

Europos kriminologų draugijos narys.

Europos kriminologų draugijos Bendruomeninių bausmių ir priemonių darbo grupės narys.

 

Redakcinėse mokslinių žurnalų kolegijose:

Nuo 2021, Mokslo žurnalo „Kriminologijos studijos“ vyriausiosios redaktorės pavaduotojas.