LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

Dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė

Dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė

Vyresnioji mokslo darbuotoja

 

Darbo institute pradžia –  nuo 2003-03-31. Nuo 2021-09-01 – vyresnioji mokslo darbuotoja.

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Darbo teisė, Europos Sąjungos darbo teisė, Tarptautinė darbo teisė, darbuotojų garantijos, tvarus darbas, nediskriminacija darbo santykiuose.

 

Tarptautiniai tyrėjo profiliai:

 

Publikacijos:

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.):

Mačernytė-Panomariovienė, I., Erikson, M., Wrocławska, T. (2022), Protection of women rights: in searching the balance between work and family life. Legal Protection of Vulnerable Groups in North-Eastern Europe: Trends and Perspectives. Springer, p. 107-136.

Mačernytė Panomariovienė, I., Krasauskas, R., Mačiulaitis, V., Tavits, G., Ericson M., Kārkliņa, A. (2022), “Some Aspects of Improving the Legal Regulation of Labor Relations: Thirty-Years’ Experience of The Baltic States”. International Social Science Journal Special Issues.

Krasauskas, R., Mačernytė Panomariovienė, I. (2022), Social Partnership as a method of legal regulation of employment relations. The case of Lithuania. Baltic Journal of Law & Politics, Volume 16 (1). ISSN 2029-0454.

Krasauskas, R., Mačernytė Panomariovienė, I. (2021), Internal Migration of Workers in the European Union: Lithuania’s Experience in Transposing the Posting of Workers Directive. Baltic Journal of Law & Politics, Volume 14 (1). ISSN 2029-0454.

Mačernytė Panomariovienė, I., Wroclawska, T. (2021), The Right to Annual Leave as the Basic Guarantee for Safe and Healthy Conditions at Work. Remarks Based on Lithuanian and Polish Legal Regulations. Employee Responsibilities and Rights Journal, 33 (3), p. 143-169. DOI 10.1007/s10672-021-09363-5.

Mačernytė Panomariovienė, I., Krasauskas, R. (2021), „Fathers’ Entitlement to Paternity and Parental Leave in Lithuania: Necessary Legislative Changes Following the Adoption of the Directive on Work-Life Balance“. Review of Central and East European Law, 46 tome, Nr. 46: 2.

Mačernytė Panomariovienė, I. (2020), Garantijos darbuotojams paskelbus prastovą Lietuvoje. Darbo teisės iššūkiai besikeičiančiame pasaulyje: Liber amicorum et Collegarum profesorei daktarei Genovaitei Dambrauskienei [straipsnių rinkinys, mokslinis redaktorius prof. dr. I. Mačernytė-Panomariovienė]. Vilnius: MRU, p. 102-113. ISBN 978-609-488-007-0.

Wroclawska, T., Mačernytė Panomariovienė, I. (2019), Employment contracts after the reform of Lithuanian Labour Code. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019, t. 60, Nr 4, p. 12-20. ISSN 00326186. DOI: 10.33226/0032- 6186.2019.4.2.

Mačernytė Panomariovienė, I., Mačiulaitis, V. (2019), Content and Implementation of the Right to Annual Leave: Analysis Based on The Case Study of Lithuania. Baltic Journal of Law & Politics, Volume 12 (2), p. 78–96. ISSN 2029-0454 DOI: 10.2478/bjlp-2019-0012.

Mačernytė Panomariovienė, I. (2018), Apmokėjimo už kasmetines atostogas ypatumai Lietuvoje. Jurisprudencija, 2018, t. 25, Nr. 2, p. 465-478. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1392-6195. eISSN 2029-2058. DOI: 10.13165/JUR-18-25-2-08.

 

Projektinė mokslo veikla:

2019–2022, Lenkijos Mokslo tarybos finansuojamo projekto „W poszukiwaniu prawnego modelu samozatrudnienia w Polsce. Analiza prawnoporównawcza“ (liet. Ieškant teisinio modelio savarankiškai dirbantiems Lenkijoje: teisinė palyginamoji analizė) vykdytoja. Projektą įgyvendina Lodzės universiteto Teisės ir administravimo fakultetas . Projekto vadovas – prof. habil. dr. Tomasz Duraj. Projekto Nr. – UMO-2018/29/B/HS5/02534. Partnerių skaičius – 8. Pareigos – vykdytoja – tyrėja. Biudžetas – 44 441,37 EUR.

2020–2022, Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP veiklas“ finansuojamo projekto „Moterų lygių galimybių darbo santykiuose užtikrinimas Baltijos šalyse: lyginamoji analizė“ (MODA). Projekto vadovė – dr. Ingrida Mačernytė Panomariovienė. Projekto Nr. – 09.3.3-LMT-K-712-19-0230. Biudžetas – 66 499,55 EUR.

 

Kita akademinė veikla:

Mykolo Romerio universitete dėstymas magistrantams – „ES darbo teisė“, „Nediskriminavimas darbo teisiniuose santykiuose“, bakalauro studentams – „Darbo teisė“.

Vadovavimas podoktorantūros stažuotojai dr. K.Ambrazevičiūtei (LSMC TI).

Vadovavimas doktorantams (MRU):

Ramunė Guobaitė Kirslienė, disertacija “Darbo laikas: teisinio reguliavimo raida ir perspektyvos” (Teisė, 01 S) apgynė 2012-03-01, MRU;
Diana Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė, disertacija „Lygių galimybių principo įgyvendinimas Europos Sąjungos ir Lietuvos darbo teisėje” (Teisė, 01 S) apgynė 2011-05-10, MRU;
Kristina Ambrazavičiūtė, disertacija “Visuomenės senėjimo poveikis darbo teisinių santykių reguliavimui”(Teisė, 01 S) apgynė 2018-04-12, MRU;
Rasa Grigonienė, rengianti disretaciją „Darbuotojų teisių apsauga taikant informacines technologijas darbe” (2016-2023);
Linas Vilys, rengiantis disertaciją “Darbo santykių lankstumo ir saugumo pusiausvyros vertybinės prielaidos bei tinkama socialinė apsauga“ (2014 – 2023);
Rūta Globytė, rengianti disertaciją „Darbo/veiklos platformos ir darbo garantijos jose dirbantiesiems“ (2021-2027);
Aistė Leščinskaitė, rengianti disertaciją „Psichologinio smurto darbe identifikavimo ir prevencijos teisinės problemos“ (2021-2027).

Doktorantūros gynimo tarybos narė:

V.Petrylaitės disertacijos „Pamatiniai socialinės apsaugos teisės principai“ 2012 m. lapkričio 8 d., VU;
V.Granicko disertacijos „Teisingo apmokėjimo už darbą problema: teoriniai ir praktiniai aspektai“ 2013m. gegužės 9 d., MRU;
V. Jurkevičiaus disertacijos „Neįgaliotas atstovas civilinėje teisėje: lyginamoji analizė“ gynime, 2014 m. vasario 7 d., MRU.

 

Teisinė praktika (praktikos patirtis):

Teisės aktų, susijusių su darbo santykiais, rengimas, keitimas, tobulinimas (pvz., Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 2017-2019 m., 2020 m.).

Dalyvavimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose programose: „Užimtumo politika“, „Moterų ir vyrų lygybės užtikrinimas atsižvelgiant į galimybes darbo rinkoje“.

Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų ratifikavimo dokumentų rengimas, atstovavimas Briuselyje derinant įstatymus pagal AQUIS programą, susijusius su darbo santykiais, įdarbinimu, apmokėjimo ir socialinių garantijų taikymu Lietuvoje dirbantiems asmenims.

Ekspertinių išvadų rašymas LR Seimo Teisės reikalų komitetui, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai.

Dalyvavimas mokslinių tyrimų projektuose, pvz. EB ACCESS programa „Socialinės įmonės Lietuvoje: modelio kūrimas ir sklaida“; „Galimybė Lietuvoje steigti specializuotus teismus darbo byloms nagrinėti“(2005); „Europos Sąjungos ir kitų šalių patirtis perduodant įmonių analizę“ (2005); „Diskriminacija dėl amžiaus viešajame sektoriuje“(2007); „Žmogaus teisės Lietuvoje 2008-2012“ ir kt.

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.):

2022-10-20, pranešimas Assoc. Prof. Dr. Tatiana Wroclawska (University of Lodz, Poland), Prof. Dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė (Mykolo Romerio universitetas, Lietuva): Sustainable Work over the life Course: a New Paradigm for Decent Work. Tarptautinėje konferencijoje XI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL INNOVATIONS (SOCIN’22), MRU, Vilnius.

2021-12-08/09, pranešimas dr. Tatiana Wrocławska, dr Ingrida Mačernytė-Panomariovienė. Savarankiškai dirbančių asmenų teisinė padėtis Baltijos šalių teisės sistemoje. Lenkijos nacionalinėje mokslo konferencijoje IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Nietypowe stosunki zatrudnienia nt. W poszukiwaniu prawnego modelu ochrony pracy na własny rachunek w Polsce. Organizator: Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA UŁ . Studenckie Forum Naukowe Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA UŁ. Nuotoliniu būdu per platformą ZOOM.

2021-05-20, Ingrida Mačernytė-Panomariovienė. MRU nuotolinė mokslinė praktinė konferencija “Darbo santykių teisinio reguliavimo aktualijos”, pranešimas tema “Prastova darbe ir darbuotojų garantijos Lietuvoje”.

2020-02-18, Ingrida Mačernytė-Panomariovienė. Lietuvos mokslų akademija, konferencija diskusija “Socialinių mokslų iššūkiai ir perspektyvos“, pranešimas “Socialinių mokslų institutų reforma ir mokslo pažanga”.

2019-09-25, Ingrida Mačernytė-Panomariovienė. Projekto „Veiksmingo policijos ir kitų suinteresuotų institucijų bendradarbiavimo link: smurto artimoje aplinkoje atpažinimo, pagalbos ir prevencijos modelis“, kurį įgyvendino LTI pristatymas VRM.

2019-06-27, Ingrida Mačernytė-Panomariovienė. Tarptautinė konferencija „Pasitinkant direktyvą 2016/1919: nauja teisinės pagalbos era“. Teisingumo ministerijoje, organizatorius – Lietuvos teisės institutas. Sveikinimo žodis. Konferencijos programa.

2018-11-14, Ingrida Mačernytė-Panomariovienė. Pranešimas “Teisė darbe su jaunimu” Jaunimo reikalų departamento prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame renginyje “Atvirų jaunimo centrų ir erdvių atstovų susitikimas – konsultacija”. Vilnius.

 

Narystės

Profesinėse asociacijose:

Nuo 2017, MRU Profesinės sąjungos Valdybos narė.