Justina Krauledaitė

Justina Krauledaitė Projektų administratorė(+370 5) 2101672justina.krauledaite@teise.org

Dr. Simonas Nikartas

Dr. Simonas Nikartas Vyresnysis mokslo darbuotojas, vykdantis skyriaus vedėjo funkcijas (+370 5) 2497591 simonas.nikartas@teise.org Darbo institute pradžia – nuo 2017-03-07. Mokslinių tyrinėjimų sritys: Probacija ir bausmės, nesusijusios su laisvės atėmimu, bausmės patirtys, baudžiamosios justicijos pareigūnų diskrecija, nuteistų asmenų teisės, teisinė pagalba baudžiamojoje justicijoje. Tarptautiniai tyrėjo profiliai: Publikacijos: Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Nikartas, Simonas, […]

SMURTINIO ELGESIO ARTIMOJE APLINKOJE KAITA: DARBO SU SMURTAVUSIAIS ASMENIMIS PLĖTROS PERSPEKTYVOS LIETUVOJE

Unikali pažeidžiamų grupių teisinės apsaugos Šiaurės Rytų Europos regione apžvalga. Knygoje siūlomas naujas požiūris į pažeidžiamų grupių teisinę apsaugą bei pristatoma išsami pažeidžiamų grupių teisinės apsaugos reglamentavimo ir praktikos lyginamoji analizė. Šį išsamų tyrimą parengė mokslininkai iš keturių šalių – Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos.

LEGAL PROTECTION OF VULNERABLE GROUPS IN LITHUANIA, LATVIA, ESTONIA AND POLAND

Unikali pažeidžiamų grupių teisinės apsaugos Šiaurės Rytų Europos regione apžvalga. Knygoje siūlomas naujas požiūris į pažeidžiamų grupių teisinę apsaugą bei pristatoma išsami pažeidžiamų grupių teisinės apsaugos reglamentavimo ir praktikos lyginamoji analizė. Šį išsamų tyrimą parengė mokslininkai iš keturių šalių – Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos.

TEISĖ Į PRIVATUMĄ, ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR DIRBTINIS INTELEKTAS: TEISINIO REGULIAVIMO IŠŠŪKIAI LIETUVOJE IR EUROPOJE

Mokslo studijoje analizuojamos dirbtinio intelekto kūrimo ir naudojimo tendencijos, dirbtinio intelekto sistemų klasifikacijos ir jų poveikis žmogaus teisėms. Remiantis tei¬sės aktais ir nacionalinių, Europos valstybių teismų bei Europos Žmogaus Teisių Teis¬mo praktikos suformuluotais teisės į privatumą ir asmens duomenų apsaugą kriterijais vertinamos dirbtinio intelekto sistemų tendencijos ir bruožai, kurie kelia didžiausią grėsmę minėtoms žmogaus teisėms.

NARKOTIKAI IR ĮKALINIMAS: KRIMINOLOGINIAI BAUDIMO UŽ DISPONAVIMĄ NARKOTINĖMIS AR PSICHOTROPINĖMIS MEDŽIAGOMIS ASPEKTAI IR JŲ VARTOJIMO ĮKALINIMO ĮSTAIGOSE YPATUMAI

Monografijoje publikuojami tyrimo rezultatai suteikia naujų žinių apie nagrinėjamą reiškinį ir prisideda prie moksliniais įrodymais pagrįstos psichoaktyviųjų medžiagų politikos formavimo specialiame, įkalinimo įstaigų, segmente. Taip pat tikimasi, kad tai paskatins ir tolimesnius mokslinius tyrimus šioje srityje, kurie galėtų prisidėti mažinant realia įkalinimo bausme nuteisiamų priklausomų asmenų skaičių, gerinant nuteistųjų sveikatos rodiklius, sudarant palankesnes sąlygas resocializacijai, mažinant recidyvo atvejų skaičių, silpninant į(si)traukimą į nusikalstamą subkultūrą.

ASMENS PERSEKIOJIMAS LIETUVOJE: TYRIMŲ IR PRAKTIKOS SITUACIJOS ANALIZĖ

Mokslo studijoje pristatomas persekiojimo reiškinio paplitimas Lietuvoje bei jo charakteristikos; apžvelgiamos egzistuojančios teisinės reagavimo priemonės; pateikiama su persekiojimu susijusių bylų sprendimų (2016–2020 m.) analizė; atkreipiamas dėmesys į baudžiamosios justicijos atstovų santykį su šiuo reiškiniu bei taikomą praktiką; aptariamos pagalbos nukentėjusiesiems galimybės bei problemos.

REKOMENDACIJOS DĖL PERSEKIOJIMO PREVENCIJOS IR REAGAVIMO Į JĮ

Leidinio tikslas – pateikti rekomendacijas suinteresuotoms institucijoms (teisėsaugos institucijoms, Lietuvos Respublikos ministerijoms bei joms pavaldžioms įstaigoms), nevyriausybinėms organizacijoms bei plačiajai visuomenei dėl sėkmingo reagavimo į persekiojimą, pagalbos nukentėjusiems nuo persekiojimo asmenims teikimo, jų saugumo užtikrinimo ir prevencinio darbo galimybių įvairiose asmenų grupėse.