SMURTINIO ELGESIO ARTIMOJE APLINKOJE KAITA: DARBO SU SMURTAVUSIAIS ASMENIMIS PLĖTROS PERSPEKTYVOS LIETUVOJE

Unikali pažeidžiamų grupių teisinės apsaugos Šiaurės Rytų Europos regione apžvalga. Knygoje siūlomas naujas požiūris į pažeidžiamų grupių teisinę apsaugą bei pristatoma išsami pažeidžiamų grupių teisinės apsaugos reglamentavimo ir praktikos lyginamoji analizė. Šį išsamų tyrimą parengė mokslininkai iš keturių šalių – Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos.

LEGAL PROTECTION OF VULNERABLE GROUPS IN LITHUANIA, LATVIA, ESTONIA AND POLAND

Unikali pažeidžiamų grupių teisinės apsaugos Šiaurės Rytų Europos regione apžvalga. Knygoje siūlomas naujas požiūris į pažeidžiamų grupių teisinę apsaugą bei pristatoma išsami pažeidžiamų grupių teisinės apsaugos reglamentavimo ir praktikos lyginamoji analizė. Šį išsamų tyrimą parengė mokslininkai iš keturių šalių – Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos.

NARKOTIKAI IR ĮKALINIMAS: KRIMINOLOGINIAI BAUDIMO UŽ DISPONAVIMĄ NARKOTINĖMIS AR PSICHOTROPINĖMIS MEDŽIAGOMIS ASPEKTAI IR JŲ VARTOJIMO ĮKALINIMO ĮSTAIGOSE YPATUMAI

Monografijoje publikuojami tyrimo rezultatai suteikia naujų žinių apie nagrinėjamą reiškinį ir prisideda prie moksliniais įrodymais pagrįstos psichoaktyviųjų medžiagų politikos formavimo specialiame, įkalinimo įstaigų, segmente. Taip pat tikimasi, kad tai paskatins ir tolimesnius mokslinius tyrimus šioje srityje, kurie galėtų prisidėti mažinant realia įkalinimo bausme nuteisiamų priklausomų asmenų skaičių, gerinant nuteistųjų sveikatos rodiklius, sudarant palankesnes sąlygas resocializacijai, mažinant recidyvo atvejų skaičių, silpninant į(si)traukimą į nusikalstamą subkultūrą.

ASMENS PERSEKIOJIMAS LIETUVOJE: TYRIMŲ IR PRAKTIKOS SITUACIJOS ANALIZĖ

Mokslo studijoje pristatomas persekiojimo reiškinio paplitimas Lietuvoje bei jo charakteristikos; apžvelgiamos egzistuojančios teisinės reagavimo priemonės; pateikiama su persekiojimu susijusių bylų sprendimų (2016–2020 m.) analizė; atkreipiamas dėmesys į baudžiamosios justicijos atstovų santykį su šiuo reiškiniu bei taikomą praktiką; aptariamos pagalbos nukentėjusiesiems galimybės bei problemos.

REKOMENDACIJOS DĖL PERSEKIOJIMO PREVENCIJOS IR REAGAVIMO Į JĮ

Leidinio tikslas – pateikti rekomendacijas suinteresuotoms institucijoms (teisėsaugos institucijoms, Lietuvos Respublikos ministerijoms bei joms pavaldžioms įstaigoms), nevyriausybinėms organizacijoms bei plačiajai visuomenei dėl sėkmingo reagavimo į persekiojimą, pagalbos nukentėjusiems nuo persekiojimo asmenims teikimo, jų saugumo užtikrinimo ir prevencinio darbo galimybių įvairiose asmenų grupėse.