LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
Gintautas Sakalauskas
  • Leidiniai
KALINIMO SĄLYGOS IR KALINIŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PRIELAIDOS

Atlikta kalinių apklausa parodė daugelyje laisvės atėmimo bausmės vykdymo sričių esantį atotrūkį tarp įstatyminių reikalavimų ir esamos realybės.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Gintautas Sakalauskas, Liubovė Jarutienė, Vaidas Kalpokas, Rūta Vaičiūnienė
Recenzentai: doc. dr. Algimantas Čepas, prof. dr. Aleksandras Dobryninas, prof. dr. Aurelijus Gutauskas, dr. Justas Namavičius

Bausmių taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje

Leidinyje publikuojamuose straipsniuose analizuojama bausmių skyrimo ir vykdymo problematika Lietuvoje ir užsienio šalyse. Daugiausia dėmesio skiriama konstitucinių žmogaus teisių užtikrinimui, tarptautinių standartų įgyvendinimui, bausmių teorijos ir praktikos suderinamumui.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Frieder Dünkel, Wolfgang Heinz, Ilona Michailovič, Ineke Pruin, Gintautas Sakalauskas, Rūta Vaičiūnienė, Andželika Vosyliūtė, Harald Wagner
Recenzentai:
doc. dr. Algimantas Čepas, prof. dr. Aurelijus Gutauskas, dr. Antanas Jatkevičius, dr. Justas Namavičius, dr. Simonas Nikartas, prof. dr. Jonas Prapiestis

Ketvirtis amžiaus tiriant ir reformuojant Lietuvos teisinę sistemą

Ši knyga yra proginis leidinys, parengtas minint Lietuvos teisės instituto veiklos 25-metį. Leidinyje pateikiama vienuolika Instituto veiklos įvairovę atspindinčių straipsnių iš daugelio sričių: konstitucinės teisės, baudžiamosios teisės ir baudžiamosios politikos, baudžiamojo proceso teisės, administracinės teisės, darbo teisės, patentų teisės ir netgi kalbotyros.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Lina Beliūnienė, Juozas Galginaitis, Dalia Gedzevičienė, Gintaras Goda, Aurelijus Gutauskas, Danutė Jočienė, Justas Namavičius, Ingrida Mačernytė-Panomariovienė, Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė, Petras Ragauskas, Gintautas Sakalauskas, Arūnas Želvys
Recenzentai:
prof. dr. Edita Gruodytė, prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

Probacijos veiksmingumo vertinimas

Lietuvos teisės institutas išleido mokslo studiją „Probacijos veiksmingumo vertinimas“. Šios mokslo studijos tikslas – įvertinti Lietuvoje probacijos veiksmingumo vertinimui naudojamus kriterijus, aptarti jų pranašumus ir trūkumus, išanalizuoti pagrindinius probacijos veiklos rodiklius, išnagrinėti užsienio šalyse taikomus probacijos sistemos veiksmingumo vertinimo modelius bei kriterijus ir pateikti rekomendacijas dėl probacijos…

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Gintautas Sakalauskas, Liubovė Jarutienė
Recenzentai:
dr. Antanas Jatkevičius, dr. Simonas Nikartas, dr. Rokas Uscila

Savanorystė probacijos sistemoje: prielaidos ir galimybės

Šio leidinio tikslas – padėti organizuoti savanorišką veiklą nuteistųjų integracijos srityje, ją skatinti ir plėsti, apibendrinti įgytą patirtį, apžvelgti probacijos sistemą ir joje vykstančius pokyčius. Jis skiriamas nuteistųjų integracija užsiimančioms organizacijoms ir institucijoms bei jų dabuotojams, dirbantiems su savanoriais (savanorių koordinatoriams), taip pat patiems savanoriams – ir esantiems, ir norintiems jais tapti.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Gintautas Sakalauskas (grupės vadovas ir mokslinis redaktorius), dr. Algimantas Čepas, dr. Simonas Nikartas, Laura Ūselė
Recenzentai:
dr. Marta Gavrilovienė, dr. Antanas Jatkevičius, dr. Remigijus Šimašius

Nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų integracijos modelis

Šis nuteistųjų ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų integracijos modelis – tai tik teorinė Europos socialinio fondo lėšomis paremto projekto dalis. Jis traktuotinas kaip teorinis svarbiausios šio projekto ir ateityje organizuotinos praktinės veiklos įrankis – dirbti su nuteistaisiais ir grįžusiaisiais iš įkalinimo įstaigų bei jų šeimos nariais integruojant juos į visuomenę ir į darbo rinką.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Gintautas Sakalauskas, Vaidas Kalpokas
Recenzentai:
dr. Gytis Andrulionis, dr. Antanas Jatkevičius, dr. Gabrielė Juodkaitė-Granskienė

Baudžiamoji politika Lietuvoje: tendencijos ir lyginamieji aspektai

Šis tyrimas yra mėginimas gilinantis į pastaraisiais dešimtmečiais baudžiamojoje politinėje plotmėje Lietuvoje bei tarptautiniu mastu priimtus sprendimus apibendrinti ir akumuliuoti įžvalgas, leidžiančias iš šalies pažvelgti į priimtus sprendimus, jų priėmimo aplinkybes, buvusius lūkesčius ir galiausiai – gautus rezultatus.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Gintautas Sakalauskas (grupės vadovas ir mokslinis redaktorius), dr. Skirmantas Bikelis, Vaidas Kalpokas, dr. Aušra Pocienė
Recenzentai:
dr. Antanas Jatkevičius, doc. dr. Simona Mesonienė, prof. habil. dr. Vytautas Piesliakas

Registruotas ir latentinis nusikalstamumas Lietuvoje: tendencijos, lyginamieji aspektai ir aplinkos veiksniai

Šiame leidinyje pamėginta į makrolygmens nusikalstamą elgesį pažvelgti dviem aspektais. Pirmiausia nubrėžti aiškią registruotų nusikalstamų veikų ir nusikalstamo elgesio apraiškų tikrovės takoskyrą. Ją apibrėžti bei aprašyti – labai sunki užduotis, tačiau pagrindinis šios analizės tikslas buvo būtent nustatyti registruoto ir realaus nusikalstamumo loginio „skirtuko“ vietą.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Gintautas Sakalauskas, dr. Svetlana Justickaja, Vaidas Kalpokas, Sonata Mališauskaitė-Simanaitienė, Simonas nikartas, dr. Aušra Pocienė, Salomėja Zaksaitė
Recenzentai:
Antanas Dapšys, dr. Alfredas Kiškis