LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
2014
  • Leidiniai
Socialinės, ekonomonės ir teisinės priemonės siekiant šeimų stabilumo ir plėtros

Monografiją sudaro dvi pagrindinės dalys. Pirmojoje nagrinėjamas šeimos kaip teisinės kategorijos turinys pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, o antrojoje tiriama Lietuvos šeimos politikos priemonių sistema.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai:  prof. dr. (HP) Vytautas Mizaras (tyrimo vadovas), Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, Kristina Ambrazevičiūtė, doc. dr. Vytautas Gavelis, Evaldas Visockas
Recenzentai: prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius, dr. Jolanta Aleknevičienė

Galimybės siaurinti teismo funkcijas administracinių teisės pažeidimų procese

Mokslo studijoje analizuojama galimybė perduoti teismo kompetencijai priklausančių administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų), nagrinėjimą iš teismų neteisminėms institucijoms (privaloma ikiteismine tvarka), tuo siaurinant teismo funkcijas administracinių teisės pažeidimų procese.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Lina Beliūnienė, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, Evelina Agota Vitkutė, dr. Rūta Latvelė
Recenzentai:
dr. Irmantas Jarukaitis, doc. dr. Rytis Krasauskas, prof. dr. Algimantas Urmonas

Korupcija privačiame sektoriuje: normatyvinė samprata ir paplitimas tam tikrose srityse

Nors tarptautiniai, supranacionaliniai ir Lietuvos nacionaliniai teisės aktai oficialiai įvardija, o socialinių mokslų atstovai ir politikos bei visuomenės veikėjai kalba apie korupciją privačiame sektoriuje, neturime ne tik bendro sutarimo, kas tai yra, bet ir aiškumo, ką šiam reiškiniui derėtų priskirti.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Petras Ragauskas, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, Evelina Agota Vitkutė
Recenzentai:
prof. dr. Aleksandras Dobryninas, dr. Skirmantas Bikelis, dr. Eglė Mauricė

Gyventojų dalyvavimas užtikrinant saugumą bendruomenėse: kriminologinės ir teisinės prielaidos

Monografija parengta disertacijos „Bendruomenių dalyvavimas nusikaltimų prevencijoje“ pagrindu. Monografijoje pateikiami atnaujinti disertacijos tyrimo duomenys, parengtas naujas skyrius apie gyventojų dalyvavimo, užtikrinant bendruomenių saugumą, teisinį reguliavimą. Naujais duomenimis, įžvalgomis papildytos ir kitos monografijos dalys.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Simonas Nikartas
Recenzentai:
dr. Antanas Jatkevičius, doc. dr. Artūras Petkus, dr. Eglė Vileikienė

Argumentavimas remiantis teisės principais: atkuriamasis ir plėtojamasis būdai

Mokslo studijoje analizuojama teismų argumentavimas remiantis teisės principais. Įžanginėje studijos dalyje trumpai aptariama teisės principų samprata, teisės principo ir normos santykis bei teisės principų paskirtis. Toliau darbe yra nagrinėjami du argumentavimo remiantis teisės principais būdai, autorių įvardinti kaip atkuriamasis bei plėtojamasis, aptariami šių būdų privalumai bei trūkumai bei pateikiamos išvados.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Johanas Baltrimas, Mindaugas Lankauskas
Recenzentai:
prof. dr. (HP) Egidijus Kūris, doc. dr. Ernestas Spruogis

Atkuriamojo teisingumo perspektyvos Lietuvoje

Monografija yra skirta specifinei atkuriamojo teisingumo problematikai aptarti, kuria siekiama sukurti išsamų mokslinį pagrindą atkuriamajam teisingumui taikyti Lietuvoje ir vienai iš jo formų – nusikalstamos veikos aukos ir kaltininko mediacijai.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. I. Michailovič (vad.), dr. S. Bikelis, dr. A. Čepas, dr. M. Dobrynina, dr. R. Simaitis, D. Šneideris, L. Ūselė, J. Venckevičienė
Recenzentai:
doc. dr. G. Goda, doc. dr. J. Sondaitė

Aktualiausios žmogaus teisių užtikrinimo Lietuvoje 2008–2013 m. problemos: teisinis tyrimas

Reaguodami į besikeičiančias aktualijas, autoriai šiam tyrimui pasirinko ne tik ilgėlesnį tyrimo laikotarpį, kitokią žmogaus teisių užtikrinimo problemų tyrimo taktiką, leidžiančią kryptingiau ir labiau į jas įsigilinti, bet ir kitaip atnaujino savo ankstesnį darbą.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Lina Beliūnienė, Kristina Ambrazevičiūtė, Mindaugas Lankauskas, dr. Eglė Mauricė, Matas Mulevičius, dr. Simonas Nikartas, dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė, dr. Vida Petrylaitė, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, Darius Šneideris, dr. Salomėja Zaksaitė
Recenzentai:
dr. Antanas Jatkevičius, prof. dr. Toma Birmontienė, prof. dr. Justinas Žilinskas

Notarų veiklos liberalizavimo galimybės Europos Sąjungos lotyniškojo notariato tradicijos valstybėse

Darbe analizuojami argumentai, kuriais grindžiamas poreikis liberalizuoti lotyniškojo notariato paslaugų rinką, bei lotyniškosios tradicijos notariato specifika, kuria remiantis priešinamasi liberalizavimui.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė
Recenzentai:
doc. dr. Laura Gumuliauskienė, prof. dr. (HP) Vytautas Mizaras, prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

Žmogaus teisių apsaugos stiprinimas konstitucinio skundo institutu

Tyrimu atsakoma į klausimą, koks asmens konstitucinio skundo modelis būtų tinkamiausias Lietuvai. Siekiant šio tikslo, apžvelgiamas asmens konstitucinio skundo suvokimas istoriniu ir pasirinktų nagrinėti Europos valstybių lyginamuoju aspektu. Taip pat pristatomi ir nagrinėjami pagrindiniai asmens konstitucinio skundo priemonės įtvirtinimo Lietuvoje tikslingumo argumentai ir šio teisinio instituto diegimas.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Lina Beliūnienė
Recenzentai:
prof. dr. Egidijus Jarašiūnas, dr. Antanas Jatkevičius, prof. dr. (HP) Egidijus Kūris, doc. dr. Giedrė Lastauskienė

Raidos ir gyvenimo eigos kriminologiniai tyrimai užsienyje ir perspektyvos Lietuvoje

Ši mokslo studija – tai siekis sukurti teorinį pagrindą raidos ir gyvenimo eigos kriminologiniam tyrimui Lietuvoje. Lietuvoje atliekama nemažai tyrimų, kuriuose analizuojamas delinkventinis ir nusikalstamas paauglių elgesys, visi atliekami tyrimai praturtina mūsų žinojimą apie delinkventinio ir nusikalstamo paauglių elgesio paplitimą, būklę ir struktūrą, tačiau dažniausiai jie neužčiuopia delinkventinio ir nusikalstamo elgesio ištakų, neparodo delinkventinio ir nusikalstamo elgesio kitimo…

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Renata Giedrytė, Judita Venckevičienė, Ieva Labanauskaitė
Recenzentai:
doc. dr. Rasa Bieliauskaitė, prof. dr. Rita Žukauskienė

Rodyti daugiau

Turinio pabaiga.