LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
2012
  • Leidiniai
Teisės į nuosavybę, teisės į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą, vartotojų teisių užtikrinimo problemos

Atliekant tyrimą buvo išskirtos sritys, kuriose teisės į nuosavybę, teisės į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą, vartotojų teisių įgyvendinimas yra suvaržytas, subjektai patiria sunkumų naudodamiesi nurodytomis teisėmis, o kylančios problemos paliečia daugelį asmenų.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Kristina Ambrazevičiūtė, Johanas Baltrimas, dr. Eglė Mauricė-Mackuvienė
Recenzentai:
doc. dr. Vytautas Gavelis, doc. dr. Lina Novikovienė

Viešosios šeimos politikos kūrimo ir įgyvendinimo problemos Lietuvoje

Studijoje analizuojamos vienos iš Lietuvos viešosios politikos sričių – šeimos politikos – kūrimo ir įgyvendinimo problemos, atsižvelgiant į ankstesnėse studijose išskirtus viešosios šeimos politikos teisėtumo ir priimtinumo visuomenėje kriterijus. Ši pirminė analizė leidžia nustatyti pagrindines viešosios šeimos politikos efektyvumo ir teisėtumo trūkumo priežastis.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė
Recenzentai:
prof. Dr. Šarūnas Liekis, doc. Dr. Vytautas Gavelis

Dėl LNK ir TV3 programose paskelbtos informacijos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio ir asmenų teisės į privatų gyvenimą atžvilgiu

Teisės instituto Teisinės sistemos tyrimo skyriaus jaunesniosios mokslo darbuotojos Kristinos Ambrazevičiūtės mokslinė ekspertinė išvada „Dėl LNK ir TV3 programose paskelbtos informacijos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio ir asmenų teisės į privatų gyvenimą atžvilgiu“. Vilnius, 2012 m.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Kristina Ambrazevičiūtė
Recenzentai:

Dirbančių nuteistųjų valstybinio socialinio draudimo reguliavimo ypatumai ir perspektyvos Lietuvoje

Mokslo studijoje analizuojama, kaip Lietuvos Respublikoje reglamentuojami dirbančių nuteistųjų valstybinio socialinio draudimo klausimai, taip pat aptariamos teisinio reguliavimo šioje srityje tobulinimo galimybės. Studijoje aptariama valstybinio socialinio draudimo samprata, nuteistųjų darbo specifika ir skirtumai nuo įprastų darbinių santykių, taip pat galiojančio teisinio reguliavimo atitiktis žmogaus teisėms.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Mindaugas Lankauskas
Recenzentai:
prof. dr. Audrius Bitinas, dr. Vida Petrylaitė

Senaties institutas baudžiamojoje justicijoje

Šio tyrimo tikslas – nustatyti teorinį senaties taikymo baudžiamojoje justicijoje pagrindą ir juo remiantis pateikti nuoseklią senaties instituto reguliavimo koncepciją.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Skirmantas Bikelis
Recenzentai:
doc. dr. Egidijus Bieliūnas, doc. dr. Anna Drakšienė, dr. Antanas Jatkevičius

Savanorystė probacijos sistemoje: prielaidos ir galimybės

Šio leidinio tikslas – padėti organizuoti savanorišką veiklą nuteistųjų integracijos srityje, ją skatinti ir plėsti, apibendrinti įgytą patirtį, apžvelgti probacijos sistemą ir joje vykstančius pokyčius. Jis skiriamas nuteistųjų integracija užsiimančioms organizacijoms ir institucijoms bei jų dabuotojams, dirbantiems su savanoriais (savanorių koordinatoriams), taip pat patiems savanoriams – ir esantiems, ir norintiems jais tapti.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Gintautas Sakalauskas (grupės vadovas ir mokslinis redaktorius), dr. Algimantas Čepas, dr. Simonas Nikartas, Laura Ūselė
Recenzentai:
dr. Marta Gavrilovienė, dr. Antanas Jatkevičius, dr. Remigijus Šimašius

Nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų integracijos modelis

Šis nuteistųjų ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų integracijos modelis – tai tik teorinė Europos socialinio fondo lėšomis paremto projekto dalis. Jis traktuotinas kaip teorinis svarbiausios šio projekto ir ateityje organizuotinos praktinės veiklos įrankis – dirbti su nuteistaisiais ir grįžusiaisiais iš įkalinimo įstaigų bei jų šeimos nariais integruojant juos į visuomenę ir į darbo rinką.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Gintautas Sakalauskas, Vaidas Kalpokas
Recenzentai:
dr. Gytis Andrulionis, dr. Antanas Jatkevičius, dr. Gabrielė Juodkaitė-Granskienė

Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų taikymo 18-20 metų jaunuoliams Lietuvoje tyrimas

Jauniems pilnamečiams skirta norma Lietuvos baudžiamojoje teisėje gyvuoja vos septynerius su puse metų, todėl nėra keista, kad teorinių veikalų, teismų praktikos, net statistinių duomenų apie šią asmenų grupę tiek baudžiamąja, tiek kriminologine prasme Lietuvoje nėra gausu.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Laura Ūselė, Margarita Dobrynina
Recenzentai:
dr. Skirmantas Bikelis, dr. Inga Kudinavičiūtė-Michailovienė

Baudžiamoji politika Lietuvoje: tendencijos ir lyginamieji aspektai

Šis tyrimas yra mėginimas gilinantis į pastaraisiais dešimtmečiais baudžiamojoje politinėje plotmėje Lietuvoje bei tarptautiniu mastu priimtus sprendimus apibendrinti ir akumuliuoti įžvalgas, leidžiančias iš šalies pažvelgti į priimtus sprendimus, jų priėmimo aplinkybes, buvusius lūkesčius ir galiausiai – gautus rezultatus.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Gintautas Sakalauskas (grupės vadovas ir mokslinis redaktorius), dr. Skirmantas Bikelis, Vaidas Kalpokas, dr. Aušra Pocienė
Recenzentai:
dr. Antanas Jatkevičius, doc. dr. Simona Mesonienė, prof. habil. dr. Vytautas Piesliakas