LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
Civilinio proceso teisė
  • ŽURNALAI

Autorius: Salomėja ZAKSAITĖ, Michail BRON
Temos kategorija: Civilinio proceso teisė, Konstitucinė teisė

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – Konstitucinis Teismas) teisę į apeliaciją pripažino pamatine konstitucine teise, įeinančia į teisminės gynybos principo sudėtį. Atitinkamas teisės į apeliaciją, teisminės gynybos ir tinkamo proceso principų traktavimas kelia diskusijų dėl teisės į apeliaciją ribų. Būtina nustatyti, ar dalinės apeliacijos modelis, įtvirtintas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau – civilinio proceso kodeksas), atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją. Straipsnio autoriai siekia atsakyti į šį klausimą.

Autorius: Saulius AVIŽA
Temos kategorija: Civilinio proceso teisė

Šiame straipsnyje analizuojama ginčų nagrinėjimo bendrosios kompetencijos teismuose problematika, kai ginčo teismingumas bendrosios kompetencijos teismams yra priskiriamas remiantis galiojusioje Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 26 straipsnio 2 dalyje įtvirtintu absorbcijos principu (2002-02-28 įstatymo Nr. IX-743 redakcija) arba remiantis šį principą pakeitusia Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta rūšinio teismingumo nustatymo taisykle (2011-06-21 įstatymo Nr. XI-1480 redakcija) ir kai bendrosios kompetencijos teismams greta ieškinio senatį reglamentuojančių normų reikia taikyti ir normas, nustatančias individualių administracinių aktų apskundimo terminus. Straipsnyje yra siekiama įvertinti, kokią reikšmę taikant ieškinio senaties normas turi individualaus administracinio akto apskundimo termino praleidimas, įvertinant tai, kad tokie individualūs administraciniai aktai buvo vienas iš civilinės subjektinės teisės atsiradimo pagrindų.