LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
2007
  • ŽURNALAI

Autorius: Aušra Gavėnaitė
Temos kategorija: Kriminologija

Straipsnyje pateikiama bendra kritinės kriminologijos apžvalga, aiškiau įvardijant jos ištakas Jungtinėse Amerikos valstijose, Didžiojoje Britanijoje ir kontinentinėje Europoje. Pagrindinis dėmesys skiriamas kritiniam kriminologiniam diskursui, susiformavusiam XX a. šeštajame ir septintajame dešimtmečiuose kontinentinėje Europoje.

Autorius: Karolis Jovaišas
Temos kategorija: Teisės teorija

Šiame straipsnyje analizuojamas svarbus teisės į žodžio (saviraiškos) laisvę aspektas – nuomonių, įsitikinimų, pažiūrų reiškimo laisvė. Pamatiniai aptariamos teisės įgyvendinimo principai ir jos apribojimo pagrindai yra įtvirtinti tarptautiniuose žmogaus teisių dokumentuose ir nacionalinėje Konstitucijoje.

Autorius: Karolis Jovaišas
Temos kategorija: Teisės teorija

Šiame straipsnyje kritiškai vertinant nusistovėjusius mąstymo stereotipus, yra aptariama nevienodų žmonių vienodo arba nevienodo traktavimo, atsižvelgiant į tai, kas, iš kokių pozicijų ir kokiais kriterijais remdamasis juos traktuoja, problema. Straipsnyje taip pat nagrinėjama, ar pateisinama valstybės intervencija tam tikram lygybės laipsniui užtikrinti, kokie tokios intervencijos rezultatai gali būti laikomi pagrįstais ir ar nepagrįsti siekiai gali sukelti neigiamų padarinių.

Autorius: Karolis Jovaišas
Temos kategorija: Teisės teorija

Šiame straipsnyje pripažįstama, kad nėra praradęs aktualumo vyraujantis požiūris, pagal kurį laisvė suprantama kaip individo teisė elgtis pagal savo valią,  jei tai nėra neteisėta ir nedaro žalos kitiems asmenims. Kartu laikomasi principinės pozicijos, kad nuodugni ir galiojančiomis realijomis grindžiama teisės į laisvę analizė turi peržengti tokio požiūrio ribas.

Autorius: Karolis Jovaišas
Temos kategorija: Teisės teorija

Šiame straipsnyje atlikta išsami, objektyvi ir nešališka teisingumo idėjos analizė leidžia konstatuoti, kad, nepaisant vyraujančio skeptiško požiūrio į moralinį reliatyvizmą, teisingumas yra ne tik vertybinė, bet ir reliatyvi kategorija. Kartu teisingumo problemos gali būti svarstomos ne abstrakčiame lygmenyje, o tik konkretaus socialinio elgesio, kurį lemia objektyvios priežastys, kontekste. Remiantis tokia principine pozicija, straipsnyje nagrinėjamos būtinos ir pakankamos teisingumo vykdymo sąlygos.

Autorius: Mindaugas Lankauskas
Temos kategorija:
Žmogaus teisės

Straipsnyje analizuojamas santykis tarp privatumo apsaugos ir saviraiškos laisvės Europos žmogaus teisių teismo jurisprudencijoje. Lietuvos teisės doktrinoje teisės į privatumą bei saviraiškos laisvės institutai buvo nagrinėti, tačiau pasigendama gilesnės jų sąveikos analizės Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos kontekste.

Autorius: Laurynas Didžiulis
Temos kategorija: Sutarčių teisė

Straipsnyje, remiantis praktiniais pavyzdžiais, siekiama parodyti, kad po numatomo sutarties pažeidimo doktrinos šydu slypi itin stipri priemonė kreditoriaus teisių apsaugai užtikrinti. Tačiau šia priemone galima naudotis tik puikiai suvokiant pačią doktriną (priešingu atveju pats kreditorius bus laikomas sutarties pažeidėju) ir tiksliai ją taikant esamai problemai spręsti.

Autorius: Zigmas GARALEVIČIUS
Temos kategorija: Komercinė teisė

Straipsnyje franšizės sutartis nagrinėjama kaip platinimo lato sensu sutartis. Pirmame straipsnio skyriuje aptariamos franšizės sutarties šalių pareigos, siekiant įvertinti vertikalią franšizės gavėjo integraciją į franšizės davėją. Antrajame kalbama apie franšizės sutarties elementus, reikšmingus franšizės sutarties kvalifikavimui. Nors Lietuvoje teismų praktikos franšizės sutarties atžvilgiu nėra daug, tačiau kai kurios fundamentalios franšizės sutarties nuostatos aptariamos nagrinėjant užsienio valstybių teismų praktiką.

Autorius: Salomėja ZAKSAITĖ, Michail BRON
Temos kategorija: Civilinio proceso teisė, Konstitucinė teisė

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – Konstitucinis Teismas) teisę į apeliaciją pripažino pamatine konstitucine teise, įeinančia į teisminės gynybos principo sudėtį. Atitinkamas teisės į apeliaciją, teisminės gynybos ir tinkamo proceso principų traktavimas kelia diskusijų dėl teisės į apeliaciją ribų. Būtina nustatyti, ar dalinės apeliacijos modelis, įtvirtintas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau – civilinio proceso kodeksas), atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją. Straipsnio autoriai siekia atsakyti į šį klausimą.

Rodyti daugiau

Turinio pabaiga.