LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
2011
  • ŽURNALAI

Autorius: Simonas NIKARTAS
Temos kategorija: Kriminologija

Straipsnyje, remiantis užsienio šalyse atliktais moksliniais tyrimais, analizuojamas religijos kaip neformalios socialinės kontrolės veiksnio prevencinis poveikis nusikalstamumui, pagrindinės tokio poveikio formos bei sąlygos. Prevencinis religijos poveikis analizuojamas trimis lygmenimis: religijos kaip socialinio reiškinio, individualiojo religingumo ir kryptingos religinės veiklos.

Autorius: Svetlana JUSTICKAJA
Temos kategorija: Kriminologija

Praėjusio amžiaus pabaigoje suaktyvėję nusikaltimų prevencijos veiksmingumo tyrimai pakeitė požiūrį į prevencijos projektų ir priemonių veiksmingumą. Esminis skirtumas tarp požiūrių atsispindi atsakant į klausimą, ar galima iš anksto tikėtis vienos ar kitos prevencijos priemonės veiksmingumo. Ankstesniame nusikaltimų prevencijos etape vyravo vadinamoji prevencinių priemonių veiksmingumo prezumpcija. Buvo tikima, kad „viskas veikia“, kad bet kokios pastangos užkirsti kelią nusikaltimams duoda tam tikrą rezultatą.

Autorius: Mindaugas LANKAUSKAS
Temos kategorija: Teisėkūra

Mokslo studijoje analizuojamos teisės aktų kodifikavimo Lietuvoje prielaidos. Šis klausimas Lietuvos teisės doktrinoje nagrinėtas fragmentiškai, o teisės aktų sisteminimas vyksta gana chaotiškai. Studijoje nuodugniai aptariama kodifikavimo samprata, šiam procesui būdingi požymiai, eiga bei apimtis, kodifikavimo tikslai, priežastys, bei kodifikavimo poreikį rodantys indikatoriai. Nemažai dėmesio skiriama ir teisės kodifikavimo istorinės raidos analizei, aptariama užsienio valstybių patirtis kodifikuojant teisę. Atliktos analizės kontekste tiriamos ir atskirų Lietuvos teisės sričių kodifikavimo perspektyvos.

Autorius: Eglė KAVOLIŪNAITĖ-RAGAUSKIENĖ
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė
, Teisėkūra

Nusikalstamą veiką padaręs asmuo, be jam paskirtos bausmės ar kitų baudžiamųjų arba auklėjamųjų priemonių, dažniausiai turi atlyginti ir savo veika padarytą žalą. Šiuo metu Lietuvoje iš kaltininko reikalaujama atlyginti tik su konkrečia nusikalstama veika susijusią tiesioginę žalą.

Autorius: Petras RAGAUSKAS
Temos kategorija:
Teisėkūra

Straipsnyje analizuojama, kodėl praktikoje realiai neveikia Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymas ir kai kuriuose kituose teisės aktuose įtvirtintos su lobistinės veiklos reguliavimu susijusios  nuostatos. Trumpai pristatoma teisinio lobistinės veiklos reglamentavimo genezė Lietuvoje, šią specifinę veiklą reglamentuojančiam įstatymui kelti tikslai. Aptariamas neadekvatus lobistinės veiklos užsakovo ir lobisto statusą turinčių subjektų įtvirtinimas. Parodoma, kaip ir kodėl neveikia socialinių santykių reguliavimui būdingas „rimbo ir meduolio“ metodas. Trumpai apibūdinami galiojančio teisinio reglamentavimo užprogramuoti faktiniai oficialiojo lobizmo mastai.

Autorius: Petras RAGAUSKAS
Temos kategorija: Teisės teorija

Straipsnyje pateikiama prof. A. Vaišvilos monografijoje „Teisinis personalizmas: teorija ir metodas (teisės sugrąžinimo visuomenei ideologija)“ siūlomos teorijos ir metodo kritika. Ji grindžiama tiek pasiūlytų konstruktų pritaikomumo ir jų universalumo vertinimu, tiek abejonėmis, kurių kyla analizuojant pačios koncepcijos konstravimo tinkamumą (visų pirma – pagrįstumą, o per tai ir patikimumą). Iš karto reikia pasakyti, kad tai nėra monografijos recenzija. Šis žanras nebūtų adekvatus mažiausiai dėl to, kad straipsnyje ne tik pateikiamas monografijos įvertinimas, bet ir atvirai polemizuojama bei siekiama paneigti tam tikrus teiginius, vertinimus ar išvadas.

Autorius: Eglė KAVOLIŪNAITĖ-RAGAUSKIENĖ
Temos kategorija: Santuokos ir šeimos teisė

Siekiant išspręsti demografines, lyčių lygybės, darbo ir šeimos derinimo problemas viena sričių, kuriose valstybė imasi tam tikrų veiksmų, yra viešoji šeimos politika. Tai visuma sprendimų ir juos įgyvendinančių priemonių, kuriomis valstybė ketina pasiekti pageidaujamą rezultatą. Pavyzdžiui, siekiant didinti gimstamumą gyventojai skatinami priimti sprendimą susilaukti vaikų finansinėmis, užimtumo, būsto suteikimo ir kitokiomis garantijomis. Tačiau galima pastebėti, kad ne visais atvejais naudojamos priemonės leidžia pasiekti norimą rezultatą. Straipsnyje analizuojama, kuo vadovautis norint pasirinkti tokį šeimos politikoje naudojamą priemonių derinį, kuris leistų tikėtis pasirinktų priemonių efektyvumo.

Autorius: Petras RAGAUSKAS
Temos kategorija: Teisės teorija, Tarptautinė teisė

Straipsnyje aptariami kai kurie Lietuvoje vis dar menkai žinomo amicus curiae instituto aspektai. Trumpai (šiame etape daugiausia netiesiogiai – pateikiant įvairių pavyzdžių) apibūdinamas šio instituto paplitimas, pristatomi pagrindiniai amicus curiae bruožai užsienio šalių ir tarptautinėje teisėje. Aptariama subjektų, atliekančių šį vaidmenį, įvairovė, analizuojama, kuo amicus curiae skiriasi nuo šalių, byloje dalyvaujančių trečiųjų asmenų, ekspertų ar liudytojų. Trumpai apibūdinamas amicus curiae ir lobistinės veiklos santykis.

Autorius: Lina MIKALONIENĖ
Temos kategorija: Įmonių teisė

Akcininkų sutartis yra vienas iš uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų investicijų apsaugos būdų. Kadangi uždarųjų akcinių bendrovių akcijų realizavimo rinkos nėra, dažnai tokių bendrovių akcijos yra nelikvidžios, tad pasitelkę akcininkų sutartis akcininkai bendradarbiauja, siekdami efektyvesnio bendrovės valdymo ir jos veiklos, tai lemia investicijų grąžą įvairiomis formomis. Atsižvelgiant į praktinę šių sutarčių reikšmę, straipsnyje atskleidžiama uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sutarties teisinė samprata. Tuo tikslu įvertinama akcininkų sutarties instituto vieta paskirų valstybių sutarčių teisėje, nagrinėjami uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sutarties ir jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties panašumai ir skirtumai. Taip pat pateikiama uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sutarties teisinė kvalifikacija pagal Lietuvos teisę ir pagrindiniai šios sutarties požymiai.

Rodyti daugiau

Turinio pabaiga.