LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
Tarptautinė teisė
  • ŽURNALAI

Autorius: Gintautas ŠULIJA
Temos kategorija: Tarptautinė teisė

Autorius straipsnyje atskleidžia sutarties laisvės principo turinį ir jo taikymo ribas tarptautiniuose komerciniuose sandoriuose. Straipsnio pradžioje glaustai aptariamas teorinis sutarties laisvės principo pagrindimas ir atvejai, kai gali būti atsisakyta leisti įgyvendinti sutartinius santykius priverstine tvarka. Apžvelgęs šio principo taikymo problematikai skiriamą dėmesį Lietuvos teisės moksle ir teismų praktikoje, autorius tyrimo pagrindu pasirinko tarptautinius komercinius sandorius, sudaromus aviacijos srityje, kuriems tradiciškai taikoma šalių pasirenkama Anglijos teisė. Atsižvelgiant į šioje srityje nusistovėjusią verslo praktiką, straipsnyje toliau aptariamos kai kurios orlaivių pirkimo–pardavimo, nuomos bei finansinės nuomos tipinės nuostatos ir jų priverstinio įgyvendinimo perspektyvos Lietuvoje. Pagal aviacijos pramonėje nusistovėjusius pavyzdžius straipsnyje pagrindžiama, kad tik atsižvelgę į įsitvirtinusią verslo praktiką ir jos ekonominį pagrindimą nacionaliniai teismai turėtų spręsti sutarties nuostatų atitikimo imperatyviosioms Lietuvos teisės aktų normoms klausimus. 

Autorius: Justinas Žilinskas
Temos kategorija: Tarptautinė teisė

1899 – 1907 m. Hagos taikos konferencijose, tarp kitų tarptautinės teisės klausimų, buvo pirmą kartą tarptautiniu mastu kodifikuoti sausumos karo įstatymai ir papročiai. Ši kodifikacija turėjo didžiulę įtaką karo teisei, o principinės jos nuostatos išlaikė savo svarbą iki šiol. Šiame straipsnyje, pasiremiant įvairiais norminiais ir doktrininiais šaltiniais, aptariamos trys svarbiausios nuostatos iš Sausumos karo įstatymų papročių sąvado (sudėtinės 1899 m. ir 1907 m. II ir IV Hagos konvencijų dėl sausumos karo įstatymų papročių dalies): klasikinė kombatanto sąvoka, Martenso išlyga bei klasikinės karinės okupacijos samprata.

Autorius: Petras RAGAUSKAS
Temos kategorija: Teisės teorija, Tarptautinė teisė

Straipsnyje aptariami kai kurie Lietuvoje vis dar menkai žinomo amicus curiae instituto aspektai. Trumpai (šiame etape daugiausia netiesiogiai – pateikiant įvairių pavyzdžių) apibūdinamas šio instituto paplitimas, pristatomi pagrindiniai amicus curiae bruožai užsienio šalių ir tarptautinėje teisėje. Aptariama subjektų, atliekančių šį vaidmenį, įvairovė, analizuojama, kuo amicus curiae skiriasi nuo šalių, byloje dalyvaujančių trečiųjų asmenų, ekspertų ar liudytojų. Trumpai apibūdinamas amicus curiae ir lobistinės veiklos santykis.

Autorius: Algimantas Čepas
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė, Tarptautinė teisė

Straipsnyje nagrinėjama tarptautinės baudžiamosios teisės normas įtvirtinančių sutarčių taikymo Lietuvos Respublikos baudžiamojoje teisenoje problematika. Vadovaudamasis loginės analizės metodu, autorius argumentuoja, kad, tarptautinių sutarčių normas perkeliant į nacionalines teisines sistemas, kinta jų turinys.