LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
2014
  • ŽURNALAI

Autorius: Gintautas SAKALAUSKAS
Temos kategorija: Kriminologija

Straipsnyje analizuojama probacijos tarnybų veiklos esmė ir keliamas klausimas, kodėl jų veiklą linkstama vertinti pagal registruotą jų klientų recidyvinį nusikalstamą elgesį: ar jis išties parodo probacijos kokybę ir veiksmingumą, ar jį įmanoma metodiškai tiksliai pamatuoti, ar jis tėra tik mažai ką sakantis santykinis skaičius?

Autorius: Eglė MAURICĖ-MACKUVIENĖ
Temos kategorija: Teisės teorija

Straipsnyje pateikiamos prakseologinio pabūdžio įžvalgos apie argumentavimo ypatumus atskirosiose nuomonėse, kurias teisėjai teikė 2009–2013 m. Lietuvos teismams nagrinėjant administracines, civilines, baudžiamąsias ir konstitucines bylas. Metodologijai skirtoje tyrimo dalyje apžvelgiami galimi argumentavimo diskursų atskirosiose nuomonėse tyrimo metodai, brėžiamos jų pritaikomumo ribos. Prakseologinė dimensija šiame tyrime reiškia argumentavimo efektyvumo ir argumentų pagrįstumo aspektus.

Autorius: Johanas BALTRIMAS, Mindaugas LANKAUSKAS
Temos kategorija: Teisės teorija

Mokslo studijoje analizuojama teismų argumentavimas remiantis teisės principais. Įžanginėje studijos dalyje trumpai aptariama teisės principų samprata, teisės principo ir normos santykis bei teisės principų paskirtis. Toliau darbe yra nagrinėjami du argumentavimo remiantis teisės principais būdai, autorių įvardinti kaip atkuriamasis bei plėtojamasis, aptariami šių būdų privalumai bei trūkumai bei pateikiamos išvados. Už patarimus ir pagalbą rengiant studiją autoriai dėkoja studijos recenzentams, taip pat dr. Eglei Mauricei ir Lietuvos teisės instituto vyriausiajam mokslo darbuotojui dr. Petrui Ragauskui.

Autorius: Eglė KAVOLIŪNAITĖ-RAGAUSKIENĖ
Temos kategorija: Santuokos ir šeimos teisė

Straipsnyje pateikiami teoriniai ir metodologiniai politikų ir visuomenės komunikavimo žiniasklaidos priemonėmis bei žiniasklaidos įtakos šiame procese svarstymai bei apibūdinamas poreikis tirti komunikavimą tarp politikų ir visuomenės šeimos politikos srityje. Taip pat pristatomas empirinis tyrimas, atliktas naudojant skaitomiausio Lietuvoje interneto naujienų portalo Delfi.lt 2009–2013 metais skelbtas publikacijas dviem pasirinktomis šeimos politikos temomis. Straipsnyje aiškinamasi, kokiu tonu vyksta bendravimas šiuo kanalu, koks komunikavimo intensyvumas, kiek visuomenė teikia siūlymų analizuojamais klausimais, kiek šie siūlymai yra argumentuoti, koks žiniasklaidos vaidmuo šioje komunikacijoje (ar žiniasklaida veikia tik kaip platformos bendravimui teikėjas, ar aktyviai dalyvauja formuluodama ir nukreipdama temas) ir pan.

Autorius: Eglė KAVOLIŪNAITĖ-RAGAUSKIENĖ
Temos kategorija: Santuokos ir šeimos teisė

Straipsnyje apžvelgiami ir sisteminami nacionalinės šeimos politikos ribojimai, kylantys iš Europos žmogaus teisių konvencijos ir Europos Sąjungos nuostatų. Šios nuostatos analizuojamos trimis aspektais: su šeima susijusių nuostatų paskirtis ir kontekstas remiantis globalia teisinės šeimos politikos raida, su šeima susijusių nuostatų turinys ir įgyvendinamumo nacionaliniu lygmeniu apimtis.

Autorius: Irmantas JARUKAITIS
Temos kategorija: Europos Sąjungos teisė
, Konstitucinė teisė

Straipsnyje, remiantis, be kita ko, ordoliberalų mokyklos atstovų darbais, analizuojama „ekonominės konstitucijos“ sąvoka ir su tuo susiję klausimai: kodėl valstybės (ar politinės bendruomenės) ūkio būvį nusakantys principai turėtų būti konstitucijos dalimi, kaip jie turėtų būti apibrėžiami, kad būtų užtikrintas optimalus siekiamų tikslų įgyvendinimas, koks galėtų būti ekonominės konstitucijos turinys.

Autorius: Kristina AMBRAZEVIČIŪTĖ
Temos kategorija: Darbo teisė
, Europos Sąjungos teisė

Sprendžiant visuomenės senėjimo keliamas problemas darbo rinkai, svarbus vaidmuo tenka Europos Sąjungos ir tarptautiniam reglamentavimui, kuris ne tik turi įtakos nacionalinio teisinio reguliavimo pokyčiams, bet ir nubrėžia jų kryptis bei ribas. Šiame straipsnyje atskleidžiamos visuomenės senėjimo įsisąmoninimo išraiškos Jungtinių Tautų Organizacijos, Tarptautinės darbo organizacijos, Europos Tarybos ir Europos Sąjungos teisės normose bei kituose dokumentuose, aktualiuose darbo teisinių santykių reguliavimui.

Autorius: Laura ŪSELĖ
Temos kategorija: Administracinė teisė
, Baudžiamojo proceso teisė

Straipsnyje nagrinėjama, kaip Nepilnamečių justicijos 2009–2013 m. programos vykdymo metu Lietuvoje keičiami teisės aktai, kurie reguliuoja nepilnamečių justiciją, ir ar tie pokyčiai sistemingi, pakankami, atitinkantys programos keliamus tikslus bei uždavinius. Apžvelgus bendras tendencijas, koncentruojamasi į vieną mažiausiai pokyčių paliestą sritį – nepilnamečio, pažeidusio teisę, atžvilgiu vykdomo baudžiamojo ir administracinio proceso teisės normas, jų atitiktį tarptautiniams vaiko teisių apsaugos standartams bei nuoseklumą ir darną tarp administracinės ir baudžiamosios justicijos. Analizuojami teisėjų ir kitų pareigūnų, dalyvaujančių procese, specializacijos, nepilnamečių privatumo apsaugos, specialistų dalyvavimo proceso metu bei alternatyvių (neteisminių) būdų spręsti nepilnamečių bylas klausimai.

Autorius: Simonas NIKARTAS, Algimantas ČEPAS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė, Žmogaus teisės

Straipsnyje visų pirma, atsižvelgiant į naujausią Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, išryškinami esminiai žmogaus teisių standartus atitinkančios laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės požymiai. Antra, straipsnyje įvertinama, ar Lietuvos įstatymuose numatyta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė savo turiniu atitinka Europos Žmogaus Teisių Teismo nustatytus standartus.

Autorius: Inga DAUKŠAITĖ
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Straipsnis skirtas kelių transporto priemonių (toliau ir – transporto priemonių) vairavimo apsvaigus nuo alkoholio (toliau ir – apsvaigus) kriminalizavimo Lietuvoje reikalingumo (prasmingumo) analizei. Ieškant atsakymo į šį klausimą, t. y. ar vien už kelių transporto priemonių vairavimą, esant vairuotojams neblaiviems, turėtų būti numatyta baudžiamoji atsakomybė, straipsnyje pirmiausia atskleidžiama, kokie teisiniai padariniai vairuotojams už įvairias, su vairavimu esant neblaiviam susijusias, veikas gresia šiuo metu. Straipsnyje taip pat nagrinėjama kelių transporto eismo (toliau ir – kelių eismo, eismo) saugumo Lietuvoje būklė neblaivių vairuotojų dalyvavimo jame požiūriu (aspektu).

Rodyti daugiau

Turinio pabaiga.