LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
Teisėkūra
  • ŽURNALAI

Autorius: Egidijus KRIVKA
Temos kategorija: Teisėkūra

Pranešime apžvelgiamos grupės ieškinio instituto atsiradimo priežastys, atskleidžiamos viešojo intereso gynimo grupės ieškiniais galimybės, aptariamos viešojo intereso ir analogiškų jam sąvokų vartosena grupės ieškinio kontekste, grupės ieškinio instituto plėtotė bei reglamentavimo novelos Lietuvos teisėje, taip pat analizuojama netiesioginė grupės ieškinių įtaka viešojo intereso suvokimui, formavimuisi, sklaidai ir įgyvendinimui.

Autorius: Zoltán SZENTE
Temos kategorija: Teisėkūra

Šiame straipsnyje analizuojama, kaip teisėtų lūkesčių ir viešojo intereso koncepcijos apibrėžiamos (ar neapibrėžiamos) nacionalinėje Vengrijos teisėje. Vėliau apibūdinama teisėtų lūkesčių ir susijusių nuostatų apsaugos sistema viešojoje teisėje. Paskutiniame skyriuje apibūdinamas teisėtų lūkesčių apsaugos mažėjimas pastaraisiais metais.

Autorius: Mindaugas LANKAUSKAS
Temos kategorija: Teisėkūra

Mokslo studijoje analizuojamos teisės aktų kodifikavimo Lietuvoje prielaidos. Šis klausimas Lietuvos teisės doktrinoje nagrinėtas fragmentiškai, o teisės aktų sisteminimas vyksta gana chaotiškai. Studijoje nuodugniai aptariama kodifikavimo samprata, šiam procesui būdingi požymiai, eiga bei apimtis, kodifikavimo tikslai, priežastys, bei kodifikavimo poreikį rodantys indikatoriai. Nemažai dėmesio skiriama ir teisės kodifikavimo istorinės raidos analizei, aptariama užsienio valstybių patirtis kodifikuojant teisę. Atliktos analizės kontekste tiriamos ir atskirų Lietuvos teisės sričių kodifikavimo perspektyvos.

Autorius: Agnė LIMANTĖ
Temos kategorija: Teisėkūra

Šiame straipsnyje nagrinėjamas teisės aktų vertinimas kaip teisėkūros ciklo dalis. Siekiama apžvelgti teisės aktų vertinimo plėtotę ir sampratą, įvertinti ex ante ir ex post vertinimo skirtumus ir  aptarti aktualias EBPO rekomendacijas. Straipsnyje taip pat tiriamas teisės aktų vertinimo reglamentavimas Lietuvoje ir įvardijami reglamentavimo bei praktikos nagrinėjamoje srityje privalumai ir trūkumai.

Autorius: Modestas SRIUBAS
Temos kategorija: Teisėkūra

Tik tinkamas sveikatos priežiūros paslaugų kokybės sąvoką sudarančių sąlygų ir kriterijų turinio atskleidimas leidžia nustatyti, ar yra pažeista paciento teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, todėl pagrindinis šio straipsnio autoriaus tikslas – paciento teisės į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas teorinė turinio analizė. Autorius straipsnyje pateikia Lietuvos Respublikos teisės aktų ir teismų praktikos šioje srityje analizę, taip pat kitų valstybių teisinio reguliavimo ir teismų praktikos pavyzdžių.

Autorius: Eglė KAVOLIŪNAITĖ-RAGAUSKIENĖ
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė
, Teisėkūra

Nusikalstamą veiką padaręs asmuo, be jam paskirtos bausmės ar kitų baudžiamųjų arba auklėjamųjų priemonių, dažniausiai turi atlyginti ir savo veika padarytą žalą. Šiuo metu Lietuvoje iš kaltininko reikalaujama atlyginti tik su konkrečia nusikalstama veika susijusią tiesioginę žalą.

Autorius: Petras RAGAUSKAS
Temos kategorija:
Teisėkūra

Straipsnyje analizuojama, kodėl praktikoje realiai neveikia Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymas ir kai kuriuose kituose teisės aktuose įtvirtintos su lobistinės veiklos reguliavimu susijusios  nuostatos. Trumpai pristatoma teisinio lobistinės veiklos reglamentavimo genezė Lietuvoje, šią specifinę veiklą reglamentuojančiam įstatymui kelti tikslai. Aptariamas neadekvatus lobistinės veiklos užsakovo ir lobisto statusą turinčių subjektų įtvirtinimas. Parodoma, kaip ir kodėl neveikia socialinių santykių reguliavimui būdingas „rimbo ir meduolio“ metodas. Trumpai apibūdinami galiojančio teisinio reglamentavimo užprogramuoti faktiniai oficialiojo lobizmo mastai.

Rodyti daugiau

Turinio pabaiga.