LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
Teisėkūra
  • ŽURNALAI

Autorius: Salomėja Zaksaitė, Zigmas Garalevičius
Temos kategorija: Santuokos ir šeimos teisė
, Teisėkūra

Straipsnyje analizuojama šeimos ginčų mediacija Europos Sąjungos valstybėse. Skiriamos dvi šeimos ginčų mediacijos formos: teisminė ir neteisminė. Kiekviena iš šių formų turi savitų privalumų bei trūkumų, vidinių bei išorinių prieštaravimų. Straipsnyje, remiantis nacionaliniais ir Europos Sąjungos valstybių teisės aktais bei moksline doktrina, siekiama ištirti teisminės ir neteisminės mediacijos stipriąsias bei silpnąsias puses, nustatyti, koks modelis ar modelių derinys būtų priimtiniausias šeimos ginčams spręsti ir identifikuoti problemas, trukdančias šeimos ginčų mediacijos plėtrai Lietuvoje.

Autorius: Petras Ragauskas
Temos kategorija: Europos Sąjungos teisė
, Teisėkūra

Straipsnyje pateikiama susisteminta Europos Sąjungos teisės aktų leidybos procedūrų analizė, aptariamos jų dalyvių galios, vaidmenų pasiskirstymas, institucijų tarpusavio sąveikos mechanizmai bei pagrindinės pačiose institucijose taikomos procedūros. Atlikta analizė išsamiai atspindi Lisabonos sutartimi įtvirtintus su šia tema susijusius pakeitimus. Analizuojant įvairius teisėkūros aspektus, remiamasi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika bei mokslininkų darbų fragmentais (kiek jie išliko aktualūs pakeitus Steigiamąsias sutartis).

Autorius: Agnė KALINAUSKAITĖ
Temos kategorija: Civilinė teisė
, Teisėkūra

Šiame straipsnyje, siekiant įvertinti Lietuvoje egzistuojantį teisinį reglamentavimą ir teisinę praktiką elektroninės formos bei elektroninio parašo srityse, taip pat siekiant atskleisti galimus jų trūkumus, analizuojamos atitinkamos tarptautinės tendencijos, pagrindiniai principai, kitų valstybių ir nacionalinis teisinis reglamentavimas bei praktika. Atskirai analizuojami elektroninių sutarčių prilyginimo rašytinėms sutartims, elektroninės formos įrodomosios galios teismo procese, elektroninio parašo ir elektroninio parašo sertifikavimo klausimai. Išanalizavus šiuos klausimus pateikiamos išvados ir pasiūlymai.

Autorius: Skirmantė GADEIKYTĖ
Temos kategorija: Baudžiamojo proceso teisė, Konstitucinė teisė, Teisėkūra

Pranešimo tikslas – pasidalyti įžvalgomis dėl konferencijos temos – viešojo intereso ir teisėtų lūkesčių kaip konstitucinių vertybių santykio, apžvelgti prokuroro, kaip universalaus viešojo intereso gynimo subjekto, įgaliojimus ir kompetenciją, aptarti prokuroro intervencijos į susiklosčiusius teisinius santykius teisines prielaidas ir sąlygas, atskleisti, kokiais aspektais asmenų teisėtų lūkesčių problema yra aktuali prokurorui vykdant viešojo intereso gynimo funkciją.

Autorius: Johanas BALTRIMAS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė
, Teisėkūra, Teisės teorija

Straipsnyje pristatoma teisinė atsakomybė už akademinį nesąžiningumą. Pagrindinis straipsnyje tiriamas klausimas yra, ar atsakomybės sistema yra nuosekli ir nesudaro prielaidų už vienodai pavojingus pažeidimus taikyti skirtingą atsakomybę.

Autorius: Gintautas Sakalauskas, Laura Ūselė
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė, Teisėkūra

Straipsnyje analizuojama fizinių bausmių taikymo vaikams socialinė ir teisinė problematika. Atsižvelgiant į tarptautines rekomendacijas, užsienio šalių patirtį, taip pat socialinės, kultūrinės, pedagoginės ir teisinės raidos tendencijas Lietuvoje, daroma išvada, jog įstatyminis draudimas vaikams taikyti fizines bausmes yra neišvengiama būtinybė, formuosianti naują visuomenės požiūrį.

Autorius: Salomėja ZAKSAITĖ
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė, Kriminologija, Teisekūra

Straipsnyje tiriami manipuliacijų sporto varžybomis kriminalizavimo klausimai Lietuvoje. Analizuojama, ar tikslinga kriminalizuoti manipuliacijas sporto varžybomis, kokios manipuliacijų formos pakankamai pavojingos, kad būtų kriminalizuotos, kokia jų keliama žala ir kurių jau kriminalizuotų veikų kontekste atitinkama žala nagrinėjamu metu galėtų būti kvalifikuojama.

Rodyti daugiau

Turinio pabaiga.