LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
Europos Sąjungos teisė
  • ŽURNALAI

Autorius: Vytautas NEKROŠIUS, Kristina PRANEVIČIENĖ
Temos kategorija: Europos Sąjungos teisė

Straipsnyje analizuojamas pilietybės kriterijus, kaip pagrindas nustatant teismingumą santuokos nutraukimo bylose, kurios nagrinėjamos pagal 2003 m. lapkričio 27 d. Europos Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo.

Autorius: Vilenas Vadapalas
Temos kategorija: Europos Sąjungos teisė

Straipsnyje analizuojami svarbiausi klausimai, iškylantys pareiškiant ir nagrinėjant ieškinius Europos Sąjungos Bendrajame Teisme. Bendrasis Teismas suformavo gausią jurisprudenciją dėl reikalavimų, keliamų ieškiniui, visų pirma dėl Bendrojo Teismo kompetencijos nagrinėti ieškinį, jo motyvavimo ir priimtinumo. Daugelis šių reikalavimų yra imperatyvūs, o jų nesilaikant ieškinys gali būti atmestas. Autorius nagrinėja ES Bendrojo Teismo kompetenciją nagrinėti ieškinį, bendrus reikalavimus ieškiniui, taip pat ieškinio priimtinumo sąlygas: tinkamą ieškinio pareiškimo laiką, tinkamą ieškovą ir atsakovą, tinkamą ieškinio dalyką.

Autorius: Petras Ragauskas
Temos kategorija: Europos Sąjungos teisė
, Teisėkūra

Straipsnyje pateikiama susisteminta Europos Sąjungos teisės aktų leidybos procedūrų analizė, aptariamos jų dalyvių galios, vaidmenų pasiskirstymas, institucijų tarpusavio sąveikos mechanizmai bei pagrindinės pačiose institucijose taikomos procedūros. Atlikta analizė išsamiai atspindi Lisabonos sutartimi įtvirtintus su šia tema susijusius pakeitimus. Analizuojant įvairius teisėkūros aspektus, remiamasi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika bei mokslininkų darbų fragmentais (kiek jie išliko aktualūs pakeitus Steigiamąsias sutartis).

Autorius: Justas NAMAVIČIUS
Temos kategorija: Europos Sąjungos teisė

Straipsnyje nagrinėjami Europos Sąjungos pagrindinių teisių apsaugos aspektai baudžiamosios justicijos kontekste. Nušviečiama atskirų teisės šaltinių tarpusavio sąveika, svarstomas klausimas, kada valstybė narė taiko ES teisę, taip pagrįsdama Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos galiojimą. Paskutinėje straipsnio dalyje nagrinėjamas probleminis santykis tarp abipusio pripažinimo principo ir veiksmingos procesinių teisių apsaugos, atsižvelgiant į naujesnę ETT praktiką.

Autorius: Irmantas JARUKAITIS
Temos kategorija: Europos Sąjungos teisė
, Konstitucinė teisė

Straipsnyje, remiantis, be kita ko, ordoliberalų mokyklos atstovų darbais, analizuojama „ekonominės konstitucijos“ sąvoka ir su tuo susiję klausimai: kodėl valstybės (ar politinės bendruomenės) ūkio būvį nusakantys principai turėtų būti konstitucijos dalimi, kaip jie turėtų būti apibrėžiami, kad būtų užtikrintas optimalus siekiamų tikslų įgyvendinimas, koks galėtų būti ekonominės konstitucijos turinys.

Autorius: Kristina BERNOTAITĖ
Temos kategorija: Europos Sąjungos teisė

Straipsnyje analizuojamos energinio vartojimo efektyvumo teisinio reguliavimo normos ir iš jų kylančios nacionalinės iniciatyvos, gilinamasi į šių normų įgyvendinimo ginčijamus ir diskutuojamus Lietuvoje klausimus, išskiriant teisinio reguliavimo problematiką, susijusią su viešųjų pastatų energiniu efektyvumu, svarstomi galimi atsakymai remiantis kitų valstybių teisėkūros ir regionines praktikos pavyzdžiais.

Autorius: Vygantė Milašiūtė
Temos kategorija: Europos Sąjungos teisė, Žmogaus teisės

Straipsnyje žmogaus teisių apsaugos požiūriu nagrinėjamas diskriminacijos draudimo principas pagal Europos Sąjungos teisę. Tyrimo objektas apima tik tas šio principo, numatyto Europos Sąjungos teisėje, formas, kuriomis siekiama žmogaus teisių apsaugos tikslų. Daroma išvada, kad Europos Sąjungos teisė numato žmogaus teisių požiūriu gana pažangią apsaugos nuo diskriminacijos sistemą, tačiau dėl Europos Sąjungos teisės fragmentiškumo tam tikrais atvejais veiksmingesnė apsauga nuo diskriminacijos gali būti užtikrinama pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją.

Rodyti daugiau

Turinio pabaiga.