LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
Įmonių teisė
  • ŽURNALAI

Autorius: Lina MIKALONIENĖ
Temos kategorija: Įmonių teisė

Akcininkų sutartis yra vienas iš uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų investicijų apsaugos būdų. Kadangi uždarųjų akcinių bendrovių akcijų realizavimo rinkos nėra, dažnai tokių bendrovių akcijos yra nelikvidžios, tad pasitelkę akcininkų sutartis akcininkai bendradarbiauja, siekdami efektyvesnio bendrovės valdymo ir jos veiklos, tai lemia investicijų grąžą įvairiomis formomis. Atsižvelgiant į praktinę šių sutarčių reikšmę, straipsnyje atskleidžiama uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sutarties teisinė samprata. Tuo tikslu įvertinama akcininkų sutarties instituto vieta paskirų valstybių sutarčių teisėje, nagrinėjami uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sutarties ir jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties panašumai ir skirtumai. Taip pat pateikiama uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sutarties teisinė kvalifikacija pagal Lietuvos teisę ir pagrindiniai šios sutarties požymiai.

Autorius: Dr. Lina MIKALONIENĖ
Temos kategorija: Įmonių teisė

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimas negaliojančiais yra vienas iš akcininko pažeistų teisių gynybos būdų. Šiuo institutu siekiama apsaugoti akcininkų investicijas, įvertinant kolektyvinius dalyvių kaip visumos veiksmus, visuotinio akcininkų susirinkimo kaip bendrovės organo galias pasitelkiant teisminės kontrolės mechanizmą. Atsižvelgiant į šio akcininko pažeistų teisių gynybos būdo tikslus ir praktinę jo tinkamo panaudojimo reikšmę, straipsnyje nagrinėjami ex lege reikalavimai, kuriuos turi atitikti akcininkas, reiškiantis ieškinį dėl sprendimų pripažinimo negaliojančiais pagal Lietuvos privatinę teisę. Remiantis lyginamosios teisėtyros rezultatais, taip pat įvertinamas poreikis modernizuoti esamą teisinį reguliavimą dėl akcininko locus standi.