LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
2018
  • ŽURNALAI

Autorius: Albertas ŠEKŠTELO
Temos kategorija: Civilinė teisė

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.9 straipsnio 1 dalis numato, kad solidariąją pareigą įvykdęs skolininkas turi teisę regreso tvarka reikalauti iš visų kitų bendraskolių lygiomis dalimis to, ką jis įvykdė. Ši ir kitos CK 6.9 straipsnio nuostatos reguliuoja gan aktualius ir praktinį pritaikomumą turinčius teisinius santykius. Pavyzdžiui, kai nutraukus santuoką buvę sutuoktiniai toliau solidariai grąžina paskolą ją išdavusiai kredito įstaigai arba kai keli asmenys padaro deliktą, dėl ko nukentėjęs asmuo patiria žalos. Ši tema yra gana plati, todėl straipsnyje apsiribosime tokiais trimis klausimais: kokia yra solidariųjų bendraskolių tarpusavio atgręžtinių reikalavimų teisinė prigimtis (I); kokia yra tokių atgręžtinių reikalavimų apimtis (II) bei kokie yra bendrieji gynybos būdai, bendraskoliui ar bendraskoliams ginantis nuo jam ar jiems pareikštų kito bendraskolio ar bendraskolių atgręžtinių reikalavimų (III). Po šių klausimų analizės pateiksime apibendrintas išvadas.

Autorius: Johanas BALTRIMAS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė
, Teisėkūra, Teisės teorija

Straipsnyje pristatoma teisinė atsakomybė už akademinį nesąžiningumą. Pagrindinis straipsnyje tiriamas klausimas yra, ar atsakomybės sistema yra nuosekli ir nesudaro prielaidų už vienodai pavojingus pažeidimus taikyti skirtingą atsakomybę.

Autorius: Skirmantas BIKELIS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Straipsnyje pristatomas platesnis, nei Lietuvoje kol kas įprasta, sprendimų dėl nusikaltimo padarymo priemonės konfskavimo spektras. Pateikiami pavyzdžiai ir argumentai, kokiose situacijose ir kodėl su teisingumo ir proporcingumo principais labiau derėtų ne vienas iš kraštutinių tradicinių sprendimų – nekonfskuoti nusikaltimo padarymo priemonės (jos vertės) arba ją konfskuoti visa apimtimi, bet proporcingą pusiausvyrą tarp visuomenės intereso ir kaltininką (ir jo šeimą) baudžiančios naštos apimties išlaikantis sprendimas – konfskuoti dalį nusikaltimo padarymo priemonės ar jos vertės.

Autorius: Rasa TIRYLYTĖ-ZELENINA
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė
, Baudžiamojo proceso teisė

Straipsnyje analizuojami juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės taikymo kriterijų pokyčiai Lietuvos Respublikos įstatymų leidėjui 2016 m. lapkričio 10 d. atlikus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 20 str. ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 387 str. pakeitimus. Darbe aptariamas šių teisės normų pakeitimais įtvirtintas Lietuvos teisei naujas juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės modelis, svarstoma, kiek būtini ir svarbūs šie pakeitimai, kokias naujas galimybes ir problemas juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės taikymui jie atnešė. Straipsnyje taip pat aptariami išoriniai politiniai ir vidiniai teisiniai veiksniai, turėję įtakos juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės pokyčiams nacionalinėje teisėje.

Autorius: Petras TARASEVIČIUS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Straipsnyje analizuojama kriminalinės žvalgybos informacijos teorinė problematika. Siekiama argumentuotai atskleisti probleminius kriminalinės žvalgybos informacijos sampratos aspektus. Keliamos kriminalinės žvalgybos, žvalgybos informacijos sąvokų skirtingo interpretavimo žvalgybos doktrinoje ir jų atitikties pavyzdinei Europos žvalgybos koncepcijai problemos. Straipsnyje daroma išvada, kad pavyzdinė Europos kriminalinės žvalgybos koncepcija bei tam tikri šios veiklos organizavimo principai skiriasi nuo šios veiklos organizavimo ir koncepcijos Lietuvoje, o tai yra svarbus aspektas, į kurį turi būti atsižvelgiama formuojant kriminalinės žvalgybos strategiją ir numatant šios veiklos teisinio reguliavimo tobulinimo perspektyvas.

Autorius: Mindaugas LANKAUSKAS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Mokslo straipsnio objektas – korupcijos raiška ir neskaidrumas Lietuvos žiniasklaidoje. Pirmojoje straipsnio dalyje bendrai aptariamas korupcijos žiniasklaidoje fenomenas, jam būdingi bruožai, raiškos formos ir būdai įvairiose valstybėse, analizuojami gerosios praktikos pavyzdžiai kovojant su korupcija šioje srityje. Antrojoje straipsnio dalyje korupcijos raiška bei neskaidrumas nagrinėjami analizuojant konkretų Lietuvos atvejį. Atlikus teisinės bazės analizę, taip pat remiantis kokybinių interviu su ekspertais rezultatais, pateikiami pasiūlymai dėl galimų korupcijos prevencijos žiniasklaidos srityje priemonių.