LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
Darbo teisė
  • ŽURNALAI

Autorius: Kristina AMBRAZEVIČIŪTĖ
Temos kategorija: Darbo teisė
, Europos Sąjungos teisė

Sprendžiant visuomenės senėjimo keliamas problemas darbo rinkai, svarbus vaidmuo tenka Europos Sąjungos ir tarptautiniam reglamentavimui, kuris ne tik turi įtakos nacionalinio teisinio reguliavimo pokyčiams, bet ir nubrėžia jų kryptis bei ribas. Šiame straipsnyje atskleidžiamos visuomenės senėjimo įsisąmoninimo išraiškos Jungtinių Tautų Organizacijos, Tarptautinės darbo organizacijos, Europos Tarybos ir Europos Sąjungos teisės normose bei kituose dokumentuose, aktualiuose darbo teisinių santykių reguliavimui.

Autorius: Dovilė Kvederytė, Remigijus Jazbutis
Temos kategorija: Darbo teisė

2000 m. priimtu Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymu buvo įsteigtas valstybės administruojamas pinigų fondas – Garantinis fondas. Minėtas įstatymas turėjo įtvirtinti tokią darbuotojų interesų gynimo sistemą, kuri atitiktų tarptautinius standartus ir padėtų efektyviai spręsti darbdavio nemokumo problemas. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, iškilo būtinybė atsižvelgti ir į Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius garantinių institucijų veiklą. Šiame straipsnyje autoriai, atsižvelgdami į dabarties nacionalinį ir tarptautinį teisinį reguliavimą ir susiklosčiusią Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymo taikymo praktiką, aptaria garantinės institucijos poreikį, teisinį reguliavimą bei Garantinio fondo veiklos rezultatus.

Autorius: Kristina AMBRAZEVIČIŪTĖ
Temos kategorija: Darbo teisė

Straipsnyje nagrinėjamos korupcijos darbo santykiuose prielaidos ir samprata, korupcinės veikos elementai ir jų ypatumai darbo santykiuose, taip pat korupcijos rizikos požiūriu vertinami atskiri darbo teisės institutai.

Autorius: Ingrida Mačernytė-Panomariovienė
Temos kategorija: Darbo teisė

Straipsnyje nagrinėjamos diskriminacijos dėl įdarbinimo amžiaus problemos. Kitaip tariant, analizuojami Lietuvos teisės aktai, kurie gali sudaryti pagrindą diskriminacijai egzistuoti arba numatantys atvejus šiai diskriminacijai pateisinti. Straipsnyje aptariamas tiek minimalaus, tiek ir maksimalaus įdarbinimo amžiaus cenzo nustatymo teisės aktuose bei galimybės dirbti suėjus atitinkamam amžiui pagrįstumas.

Autorius: Ingrida Mačernytė-Panomariovienė
Temos kategorija: Darbo teisė

Lygybės dėl amžiaus principo užtikrinimo problemos labiausiai išryškėja darbo teisėje. Nors tarptautiniai dokumentai ir Europos Sąjungos direktyvos numato nediskriminavimo dėl amžiaus darbe principą, tačiau taip pat numato ir išimtis, kuriomis tokia diskriminacija yra pateisinama. Straipsnyje nagrinėjami diskriminacijos dėl amžiaus sudarant, keičiant ir nutraukiant darbo sutartį atvejai bei išimtys, pagrindžiančios skirtingų sąlygų taikymą darbe dėl amžiaus. Kitaip tariant, analizuojami Lietuvos teisės aktai, kurie nustato diskriminacijos pagrindus bei atvejus šiai diskriminacijai pateisinti.