LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
2010
  • ŽURNALAI

Autorius: Vaidas KALPOKAS
Temos kategorija: Kriminologija

Informacinės technologijos atvėrė naują žmonijos egzistavimo matmenį, vadinamąją skaitmeninę erdvę, kurioje 2011 metų pradžioje bus daugiau nei 2 milijardai gyventojų. Deja, svaiginančios galimybės, viliojančios į šią erdvę vis daugiau naujakurių, neišvengiamai susijusios su tam tikromis grėsmėmis ir pavojais.

Autorius: Simonas NIKARTAS
Temos kategorija: Kriminologija

Straipsnyje, remiantis užsienio autorių atliktais moksliniais tyrimais, analizuojami bendruomeninės nusikaltimų prevencijos aspektai. Aptariama bendruomeninės nusikalstamumo prevencijos samprata bei pagrindinės įgyvendinimo formos. Svarbiausias dėmesys skiriamas šios nusikaltimų prevencijos rūšies veiksmingumo aspektams.

Autorius: Vincenzo RUGGIERO
Temos kategorija: Kriminologija

Šiame straipsnyje noriu parodyti, kad nusikaltimų, kuriuos padaro galingieji, studijos gali padėti atgaivinti kritinę kriminologinę analizę ir diskursus. Mano manymu, šis specifinis tyrimų laukas gali leisti susipažinti su tam tikrais antikriminologiniais momentais ir išplėtoti antikriminologinius teiginius.

Autorius: Eglė KAVOLIŪNAITĖ-RAGAUSKIENĖ
Temos kategorija: Santuokos ir šeimos teisė

Šiame straipsnyje analizuojami ne tik Europos Sąjungos pasufleruoti tikslai, kurių siekiama socialinės apsaugos priemonėmis, galimos socialinės apsaugos kryptys bei pagal jas sugrupuotos garantijos šeimai, bet ir pasirinktų socialinių garantijų integravimo į valstybės teisinę sistemą bendrieji kriterijai.

Autorius: Lina BELIŪNIENĖ
Temos kategorija: Konstitucinė teisė

Straipsnyje nagrinėjami konstitucinių nuostatų dviejų aiškinimo doktrinų – Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo naudojamos konstitucinių vertybių darninimo ir JAV Aukščiausiojo Teismo 1940–1950 m. naudotos „pirmenybinių laisvių“ doktrinos – taikymo rezultatai. Ieškoma jų bendrybių teisės į informaciją / žodžio laisvės aiškinimo bylų kontekste.

Autorius: Petras Ragauskas
Temos kategorija: Europos Sąjungos teisė
, Teisėkūra

Straipsnyje pateikiama susisteminta Europos Sąjungos teisės aktų leidybos procedūrų analizė, aptariamos jų dalyvių galios, vaidmenų pasiskirstymas, institucijų tarpusavio sąveikos mechanizmai bei pagrindinės pačiose institucijose taikomos procedūros. Atlikta analizė išsamiai atspindi Lisabonos sutartimi įtvirtintus su šia tema susijusius pakeitimus. Analizuojant įvairius teisėkūros aspektus, remiamasi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika bei mokslininkų darbų fragmentais (kiek jie išliko aktualūs pakeitus Steigiamąsias sutartis).

Autorius: Vygantė Milašiūtė
Temos kategorija: Europos Sąjungos teisė, Žmogaus teisės

Straipsnyje žmogaus teisių apsaugos požiūriu nagrinėjamas diskriminacijos draudimo principas pagal Europos Sąjungos teisę. Tyrimo objektas apima tik tas šio principo, numatyto Europos Sąjungos teisėje, formas, kuriomis siekiama žmogaus teisių apsaugos tikslų. Daroma išvada, kad Europos Sąjungos teisė numato žmogaus teisių požiūriu gana pažangią apsaugos nuo diskriminacijos sistemą, tačiau dėl Europos Sąjungos teisės fragmentiškumo tam tikrais atvejais veiksmingesnė apsauga nuo diskriminacijos gali būti užtikrinama pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją.

Autorius: Dovilė Kvederytė, Remigijus Jazbutis
Temos kategorija: Darbo teisė

2000 m. priimtu Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymu buvo įsteigtas valstybės administruojamas pinigų fondas – Garantinis fondas. Minėtas įstatymas turėjo įtvirtinti tokią darbuotojų interesų gynimo sistemą, kuri atitiktų tarptautinius standartus ir padėtų efektyviai spręsti darbdavio nemokumo problemas. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, iškilo būtinybė atsižvelgti ir į Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius garantinių institucijų veiklą. Šiame straipsnyje autoriai, atsižvelgdami į dabarties nacionalinį ir tarptautinį teisinį reguliavimą ir susiklosčiusią Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymo taikymo praktiką, aptaria garantinės institucijos poreikį, teisinį reguliavimą bei Garantinio fondo veiklos rezultatus.

Autorius: Modestas SRIUBAS
Temos kategorija: Civilinė teisė

Šis straipsnis reikšmingas tuo, kad jame kompleksiškai analizuojami ir pateikiami galimi ginčų, kylančių iš asmens sveikatos priežiūros teisinių santykių, sprendimo būdai, nurodomos privalomos išankstinės ginčo sprendimo ne teisme procedūros, įvardijamos teorinės ir galimos praktinės šių procedūrų įgyvendinimo problemos, pateikiami jų sprendimo būdai. Šiam tikslui pasiekti taikomi sisteminės analizės ir palyginimo metodai.

Rodyti daugiau

Turinio pabaiga.