LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
Baudžiamosios teisės politika
  • ŽURNALAI

Autorius: Mindaugas LANKAUSKAS
Temos kategorija: Baudžiamosios teisės politika

Straipsnyje analizuojami narkotikų kontrolės teisinių režimų ypatumai Europoje ir Lietuvos Respublikoje, aptariamos kai kurios šios srities teisinio reguliavimo tobulinimo galimybės, nagrinėjama, kokios atsakomybės rūšys numatomos už disponavimą skirtingomis narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis.

Autorius: Girius IVOŠKA
Temos kategorija: Baudžiamosios teisės politika

Kontrabanda ir muitinės apgaulė – reiškiniai, kuriems tirti įvairiais aspektais (ekonominiu, kriminologiniu, socialiniu) Lietuvoje skiriamas ypatingas dėmesys: viešai diskutuojama apie tai, kad kontrabanda yra bene pagrindinė politikų korupcijos priežastis, vieną iš didžiausių šešėlinės ekonomikos dalių lemiantis reiškinys, viena iš didžiausių kliūčių siekiant surinkti valstybės biudžeto pajamas.

Autorius: Fritz SACK
Temos kategorija: Baudžiamosios teisės politika
, Kriminologija

Straipsnyje analizuojamas baudžiamasis populizmas – jo samprata, požymiai ir gilesnių tyrimų poreikis. Remiamasi D. Garlando knyga „Kontrolės kultūra“ ir kitais autoriaus darbais, kuriuose analizuojami baudžiamumo ir požiūrio į kriminalinį baudimą kaitos procesai Vakarų visuomenėse. Autoriaus nuomone, šiuos procesus būtina pastebėti, suvokti ir įvertinti.

Autorius: Helmut KURY, Martin BRANDENSTEIN
Temos kategorija: Baudžiamosios teisės politika
, Kriminologija

Straipsnyje analizuojamos baudžiamosios politikos tendencijos Vakarų Europoje ir JAV, mėginama atsakyti į klausimą, kas jas lemia ir kokių galima tikėtis padarinių? Keturių šalių pavyzdžiu parodoma, kad griežtos bausmės beveik neturi jokios įtakos nusikalstamumo lygiui, o įvairiose šalyse nuolat girdimi populistiniai teiginiai apie būtiną baudžiamosios politikos griežtinimą dažniausiai remiasi paviršutiniškomis manipuliacijomis nusikaltimų baime bei pavieniais žiniasklaidos itin plačiai nušviečiamais atvejais, turinčiais mažai ką bendra su nusikalstamo elgesio ir baudžiamojo persekiojimo visuma. Daroma apibendrinta išvada, jog baudimo praktika turi būti orientuota į resocializaciją, o ne į atskirtį ir izoliaciją.

Autorius: Eglė Kavoliūnaitė
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė
, Baudžiamosios teisės politika

Turto konfiskavimas yra viena poveikio priemonių, kuria, viena vertus, siekiama nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, ir, antra vertus, užkardyti ekonominių nusikalstamų veikų ar kitų pažeidimų darymą. Pagal tai, kuriam tikslui valstybė teikia pirmenybę, yra konstruojamos turto konfiskavimą reguliuojančios įstatymo nuostatos. Ir Jungtinių Tautų dokumentais, ir Europos Sąjungos pamatiniais sprendimais valstybės skatinamos nustatyti tokias priemones, kad visa nusikaltimu gauta nauda būtų konfiskuota. Viena iš tokių priemonių, įtvirtinta 2005 m. Tarybos pamatiniame sprendime, yra išplėstinis konfiskavimas. Straipsnyje analizuojami konfiskavimo reguliavimo ypatumai, atsižvelgiant į turto konfiskavimo, kaip teisinės priemonės, tikslus, bei galimybė ir poreikis išplėstinį konfiskavimą numatyti Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse.

Autorius: Gintautas SAKALAUSKAS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė
, Baudžiamosios teisės politika

Straipsnyje analizuojami nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų būtinumą lemiantys asmens biologinio ir socialinio brendimo procesai, auklėjamųjų priemonių ir bausmių taikymo nepilnamečiams praktika, bendrosios baudžiamosios atsakomybės ir nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės santykis, tarptautiniai nepilnamečių justicijos standartai, vykstančios politinės diskusijos, ieškoma atsakymo į klausimą, ar proporcingai pagal esamą socialinę brandą reaguojama į nusikalstamą jaunimo elgesį ir kokiomis kryptimis reikėtų ieškoti didesnio šios reakcijos adekvatumo.

Autorius: Skirmantas Bikelis, Gintautas Sakalauskas
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė, Baudžiamosios teisės politika, Bausmių vykdymo teisė

Straipsnyje analizuojami laisvės atėmimu iki gyvos galvos nuteistų asmenų lygtinio paleidimo tarptautiniai standartai, užsienio šalių teorija ir praktika, pristatoma teisinė ir praktinė situacija Lietuvoje, pateikiami siūlymai, kaip ją reikėtų ir būtų galima keisti.