LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
Konstitucinė teisė
  • ŽURNALAI

Autorius: Mindaugas Girdauskas
Temos kategorija: Konstitucinė teisė

Straipsnyje nagrinėjamos teisės moksle ir praktikoje kylančios problemos dėl teismų nuosprendžių, kuriais nutraukiamos baudžiamosios bylos, formuluočių suderinamumo su nekaltumo prezumpcija, galimybių tokius sprendimus priimant suėjus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminui konstatuoti, kad asmuo padarė nusikalstamą veiką, ir patenkinti civilinius ieškinius, taip pat galimybių priteisti žalos atlyginimą, kai byla nutraukiama atleidžiant nuo baudžiamosios atsakomybės.

Autorius: Lina BELIŪNIENĖ
Temos kategorija: Konstitucinė teisė

Straipsnyje nagrinėjami konstitucinių nuostatų dviejų aiškinimo doktrinų – Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo naudojamos konstitucinių vertybių darninimo ir JAV Aukščiausiojo Teismo 1940–1950 m. naudotos „pirmenybinių laisvių“ doktrinos – taikymo rezultatai. Ieškoma jų bendrybių teisės į informaciją / žodžio laisvės aiškinimo bylų kontekste.

Autorius: Lina BELIŪNIENĖ
Temos kategorija: Konstitucinė teisė
, Žmogaus teisės

Šio straipsnio tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais (kokį teisinį reguliavimą nustatydamas) įstatymų leidėjas pažeidžia žmogaus teisių ir laisvių esmę. Todėl  pirmiausia apibrėžiama, kas yra vadinama žmogaus teisės esme. Galiausiai atskleidžiama žmogaus teisės ar laisvės esmės nepaneigimo samprata ir analizuojami atvejai, kai Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, tirdamas konkretaus teisinio reguliavimo konstitucingumą, pripažino esant teisės ar laisvės neigimą.

Autorius: Lina BELIŪNIENĖ
Temos kategorija:
Konstitucinė teisė

Ši publikacija yra tyrimo dalis, Lietuvos teisės institutui įgyvendinant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą „Viešojo intereso atpažinimo problema Lietuvos teisėje: kriterijai ir prioritetai“. Projektu siekiama ištirti, kokiais kriterijais ir prioritetais vadovaujamasi Lietuvos teisėje identifikuojant viešąjį interesą bei suteikiant jam pirmenybę privačių interesų atžvilgiu, atliekant lyginamąjį tarpdisciplininį (teisiniu, ekonominiu, politologiniu ir sociologiniu pjūviais) mokslinės doktrinos, teisinio reguliavimo ir teismų praktikos tyrimą

Autorius: Irmantas JARUKAITIS
Temos kategorija: Europos Sąjungos teisė
, Konstitucinė teisė

Straipsnyje, remiantis, be kita ko, ordoliberalų mokyklos atstovų darbais, analizuojama „ekonominės konstitucijos“ sąvoka ir su tuo susiję klausimai: kodėl valstybės (ar politinės bendruomenės) ūkio būvį nusakantys principai turėtų būti konstitucijos dalimi, kaip jie turėtų būti apibrėžiami, kad būtų užtikrintas optimalus siekiamų tikslų įgyvendinimas, koks galėtų būti ekonominės konstitucijos turinys.

Autorius: Salomėja ZAKSAITĖ, Michail BRON
Temos kategorija: Civilinio proceso teisė, Konstitucinė teisė

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – Konstitucinis Teismas) teisę į apeliaciją pripažino pamatine konstitucine teise, įeinančia į teisminės gynybos principo sudėtį. Atitinkamas teisės į apeliaciją, teisminės gynybos ir tinkamo proceso principų traktavimas kelia diskusijų dėl teisės į apeliaciją ribų. Būtina nustatyti, ar dalinės apeliacijos modelis, įtvirtintas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau – civilinio proceso kodeksas), atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją. Straipsnio autoriai siekia atsakyti į šį klausimą.

Autorius: Skirmantė GADEIKYTĖ
Temos kategorija: Baudžiamojo proceso teisė, Konstitucinė teisė, Teisėkūra

Pranešimo tikslas – pasidalyti įžvalgomis dėl konferencijos temos – viešojo intereso ir teisėtų lūkesčių kaip konstitucinių vertybių santykio, apžvelgti prokuroro, kaip universalaus viešojo intereso gynimo subjekto, įgaliojimus ir kompetenciją, aptarti prokuroro intervencijos į susiklosčiusius teisinius santykius teisines prielaidas ir sąlygas, atskleisti, kokiais aspektais asmenų teisėtų lūkesčių problema yra aktuali prokurorui vykdant viešojo intereso gynimo funkciją.