LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
Žmogaus teisės
  • ŽURNALAI

Autorius: Dovilė PŪRAITĖ-ANDRIKIENĖ
Temos kategorija: Žmogaus teisės

Pastaraisiais metais Europos regiono valstybėse vyksta pilnamečių asmenų neveiksnumo instituto pertvarkymo reformos. Šį procesą paskatino ir siekis suderinti neveiksnumo institutą reglamentuojančių įstatymų nuostatas su 2006 m. gruodžio 13 d. priimtos Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos reikalavimais. Tačiau Lietuvoje šios permainos kol kas vyksta labai lėtai. Nors 2010 m. rugsėjo 17 d. ši Konvencija įsigaliojo ir Lietuvoje, tačiau reali neveiksnių asmenų padėtis iki šiol nepakito, nors ir buvo imtasi tam tikrų veiksmų šių asmenų padėčiai pagerinti. Atsižvelgiant į tai, kad kai kurie Lietuvos teisės aktuose įtvirtinto neveiksnumo instituto probleminiai aspektai neatitinka net pačių pagrindinių žmogaus teisių standartų, būtina reformuoti Lietuvos Respublikos neveiksnumo institutą ir tokiu būdu įgyvendinti neveiksnumo, kaip asmenų teisių ir interesų gynimo, o ne priespaudos institutą. Tarp esminių šios reformos aspektų išskirtini riboto pilnamečių asmenų veiksnumo kategorijos įtvirtinimas psichikos ar proto negalią turinčių asmenų atžvilgiu bei teisės neveiksniam asmeniui kreiptis į teismą dėl jo neveiksnumo statuso peržiūrėjimo arba apimties pakeitimo, taip pat kitų procesinių garantijų suteikimas su neveiksnumo statusu susijusiose procedūrose. Apie Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyto neveiksnumo instituto reformos būtinybę signalizuoja ir Europos Žmogaus Teisių Teismo 2012 m. vasario 14 d. sprendimas byloje D. D. prieš Lietuvą.

Autorius: Mindaugas Lankauskas
Temos kategorija:
Žmogaus teisės

Straipsnyje analizuojamas santykis tarp privatumo apsaugos ir saviraiškos laisvės Europos žmogaus teisių teismo jurisprudencijoje. Lietuvos teisės doktrinoje teisės į privatumą bei saviraiškos laisvės institutai buvo nagrinėti, tačiau pasigendama gilesnės jų sąveikos analizės Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos kontekste.

Autorius: Kristina AMBRAZEVIČIŪTĖ, Eglė KAVOLIŪNAITĖ-RAGAUSKIENĖ, Vytautas MIZARAS
Temos kategorija: Santuokos ir šeimos teisė
, Žmogaus teisės

Straipsnyje analizuojama, kokiais būdais ir kokio turinio apibrėžimais Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtinama teisinė šeimos kategorija; kokie turiningieji šios kategorijos aiškinimo kriterijai pripažįstami Lietuvos ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje bei įtvirtinti nacionaliniuose įstatymuose. Bendrai apibūdinama Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika dėl teisės į šeimos gyvenimo pagarbą. Straipsnyje keliama skirtingų konstruktų – šeimos, šeimos narių, artimų asmenų ir panašių terminų – vartojimo įstatymuose problema, ypač atsižvelgiant į tai, kad sąvokos įstatymuose neretai nėra paaiškinamos ir yra skirtingai apibrėžiamos. Keliamas klausimas, ar skirtingi šeimos kaip teisės kategorijos įtvirtinimo būdai pasirinkti tikslingai ir sistemiškai.

Autorius: Lina BELIŪNIENĖ
Temos kategorija: Konstitucinė teisė
, Žmogaus teisės

Šio straipsnio tikslas – išsiaiškinti, kokiais būdais (kokį teisinį reguliavimą nustatydamas) įstatymų leidėjas pažeidžia žmogaus teisių ir laisvių esmę. Todėl  pirmiausia apibrėžiama, kas yra vadinama žmogaus teisės esme. Galiausiai atskleidžiama žmogaus teisės ar laisvės esmės nepaneigimo samprata ir analizuojami atvejai, kai Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, tirdamas konkretaus teisinio reguliavimo konstitucingumą, pripažino esant teisės ar laisvės neigimą.

Autorius: Vygantė Milašiūtė
Temos kategorija: Europos Sąjungos teisė, Žmogaus teisės

Straipsnyje žmogaus teisių apsaugos požiūriu nagrinėjamas diskriminacijos draudimo principas pagal Europos Sąjungos teisę. Tyrimo objektas apima tik tas šio principo, numatyto Europos Sąjungos teisėje, formas, kuriomis siekiama žmogaus teisių apsaugos tikslų. Daroma išvada, kad Europos Sąjungos teisė numato žmogaus teisių požiūriu gana pažangią apsaugos nuo diskriminacijos sistemą, tačiau dėl Europos Sąjungos teisės fragmentiškumo tam tikrais atvejais veiksmingesnė apsauga nuo diskriminacijos gali būti užtikrinama pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją.

Autorius: Skirmantas Bikelis, Gintautas Sakalauskas
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė, Baudžiamosios teisės politika, Bausmių vykdymo teisė

Straipsnyje analizuojami laisvės atėmimu iki gyvos galvos nuteistų asmenų lygtinio paleidimo tarptautiniai standartai, užsienio šalių teorija ir praktika, pristatoma teisinė ir praktinė situacija Lietuvoje, pateikiami siūlymai, kaip ją reikėtų ir būtų galima keisti.

Autorius: Simonas NIKARTAS, Algimantas ČEPAS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė, Žmogaus teisės

Straipsnyje visų pirma, atsižvelgiant į naujausią Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, išryškinami esminiai žmogaus teisių standartus atitinkančios laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės požymiai. Antra, straipsnyje įvertinama, ar Lietuvos įstatymuose numatyta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė savo turiniu atitinka Europos Žmogaus Teisių Teismo nustatytus standartus.