LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
2012
  • ŽURNALAI

Autorius: Ilona MICHAILOVIČ
Temos kategorija: Kriminologija

Straipsnyje nusikalstamumo baimė, kaip bendresnio visuomenės nerimo dalis, nagrinėjama plačiuoju netikrumo ir nesaugumo, susijusio su gyvenimu miesto sąlygomis, kontekstu bendrame rizikos modernioje visuomenėje diskurse. Kalbant apie paradoksalų nusikalstamumo baimės pobūdį šiuolaikinėje visuomenėje, pabrėžiama, kad vis mažiau aišku, kuria apimtimi už šią baimę yra „atsakingas“ pats nusikalstamumas, jo paplitimas, kuria dalimi – šio fenomeno tyrinėjimai, o kuria – politikų, kurie formuoja ir panaudoja jį savo tikslams, veikla. Pabrėžiama nusikalstamumo prevencijos per aplinkos dizainą strategija.

Autorius: Dovilė PŪRAITĖ-ANDRIKIENĖ
Temos kategorija: Žmogaus teisės

Pastaraisiais metais Europos regiono valstybėse vyksta pilnamečių asmenų neveiksnumo instituto pertvarkymo reformos. Šį procesą paskatino ir siekis suderinti neveiksnumo institutą reglamentuojančių įstatymų nuostatas su 2006 m. gruodžio 13 d. priimtos Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos reikalavimais. Tačiau Lietuvoje šios permainos kol kas vyksta labai lėtai. Nors 2010 m. rugsėjo 17 d. ši Konvencija įsigaliojo ir Lietuvoje, tačiau reali neveiksnių asmenų padėtis iki šiol nepakito, nors ir buvo imtasi tam tikrų veiksmų šių asmenų padėčiai pagerinti. Atsižvelgiant į tai, kad kai kurie Lietuvos teisės aktuose įtvirtinto neveiksnumo instituto probleminiai aspektai neatitinka net pačių pagrindinių žmogaus teisių standartų, būtina reformuoti Lietuvos Respublikos neveiksnumo institutą ir tokiu būdu įgyvendinti neveiksnumo, kaip asmenų teisių ir interesų gynimo, o ne priespaudos institutą. Tarp esminių šios reformos aspektų išskirtini riboto pilnamečių asmenų veiksnumo kategorijos įtvirtinimas psichikos ar proto negalią turinčių asmenų atžvilgiu bei teisės neveiksniam asmeniui kreiptis į teismą dėl jo neveiksnumo statuso peržiūrėjimo arba apimties pakeitimo, taip pat kitų procesinių garantijų suteikimas su neveiksnumo statusu susijusiose procedūrose. Apie Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyto neveiksnumo instituto reformos būtinybę signalizuoja ir Europos Žmogaus Teisių Teismo 2012 m. vasario 14 d. sprendimas byloje D. D. prieš Lietuvą.

Autorius: Eglė KAVOLIŪNAITĖ-RAGAUSKIENĖ
Temos kategorija: Santuokos ir šeimos teisė

Norint išsamiai išanalizuoti tam tikros viešosios politikos srities problemas reikia ilgo ir kruopštaus darbo. Tačiau prieš pradedant tai, reikalingas preliminarus apžvalginis situacijos tyrimas, kuris leistų identifikuoti pagrindines problemas, jų priežastingumą bei tarpusavio sąsajas. Turint pirminę medžiagą galima formuluoti atskiras problemų grupes ir svarstyti suderintus tobulinimo veiksmus. Straipsnyje analizuojamos vienos iš Lietuvos viešosios politikos sričių – šeimos politikos – kūrimo ir įgyvendinimo problemos, atsižvelgiant į ankstesnėse studijose išskirtus viešosios šeimos politikos teisėtumo ir priimtinumo visuomenėje kriterijus. Ši pirminė analizė leidžia nustatyti pagrindines viešosios šeimos politikos efektyvumo ir teisėtumo trūkumo priežastis.

Autorius: Kristina AMBRAZEVIČIŪTĖ, Eglė KAVOLIŪNAITĖ-RAGAUSKIENĖ, Vytautas MIZARAS
Temos kategorija: Santuokos ir šeimos teisė
, Žmogaus teisės

Straipsnyje analizuojama, kokiais būdais ir kokio turinio apibrėžimais Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtinama teisinė šeimos kategorija; kokie turiningieji šios kategorijos aiškinimo kriterijai pripažįstami Lietuvos ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje bei įtvirtinti nacionaliniuose įstatymuose. Bendrai apibūdinama Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika dėl teisės į šeimos gyvenimo pagarbą. Straipsnyje keliama skirtingų konstruktų – šeimos, šeimos narių, artimų asmenų ir panašių terminų – vartojimo įstatymuose problema, ypač atsižvelgiant į tai, kad sąvokos įstatymuose neretai nėra paaiškinamos ir yra skirtingai apibrėžiamos. Keliamas klausimas, ar skirtingi šeimos kaip teisės kategorijos įtvirtinimo būdai pasirinkti tikslingai ir sistemiškai.

Autorius: Gintautas ŠULIJA
Temos kategorija: Tarptautinė teisė

Autorius straipsnyje atskleidžia sutarties laisvės principo turinį ir jo taikymo ribas tarptautiniuose komerciniuose sandoriuose. Straipsnio pradžioje glaustai aptariamas teorinis sutarties laisvės principo pagrindimas ir atvejai, kai gali būti atsisakyta leisti įgyvendinti sutartinius santykius priverstine tvarka. Apžvelgęs šio principo taikymo problematikai skiriamą dėmesį Lietuvos teisės moksle ir teismų praktikoje, autorius tyrimo pagrindu pasirinko tarptautinius komercinius sandorius, sudaromus aviacijos srityje, kuriems tradiciškai taikoma šalių pasirenkama Anglijos teisė. Atsižvelgiant į šioje srityje nusistovėjusią verslo praktiką, straipsnyje toliau aptariamos kai kurios orlaivių pirkimo–pardavimo, nuomos bei finansinės nuomos tipinės nuostatos ir jų priverstinio įgyvendinimo perspektyvos Lietuvoje. Pagal aviacijos pramonėje nusistovėjusius pavyzdžius straipsnyje pagrindžiama, kad tik atsižvelgę į įsitvirtinusią verslo praktiką ir jos ekonominį pagrindimą nacionaliniai teismai turėtų spręsti sutarties nuostatų atitikimo imperatyviosioms Lietuvos teisės aktų normoms klausimus. 

Autorius: Lauras BUTKEVIČIUS, Mindaugas CIVILKA
Temos kategorija: Komercinė teisė

Straipsnyje nagrinėjama Konkurencijos tarybos praktika taikant koncentracijų kontrolės teisės normas konkrečiai sandorių rūšiai - komercinės paskirties nekilnojamojo turto nuomos sandoriams, vertinamos šios praktikos susiformavimo priežastys ir pateikiami siūlymai dėl iškeltų teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo. Pagrindinis analizuojamas klausimas – tinkamas komercinės paskirties nekilnojamojo turto nuomos sandorio kvalifikavimas koncentracijų kontrolės tikslais. Straipsnyje parodoma, kad atsakymas į šį klausimą neišvengiamai susijęs su kompleksine konkretaus sandorio ir jo sudarymo bei vykdymo aplinkybių visumos analize. Taigi siekiant visapusiškai atskleisti nagrinėjamą problematiką, nagrinėjami esminiai koncentracijos ir kontrolės įgijimo sampratos elementai, kontrolės įgijimo būdo – nekilnojamojo turto nuomos – ypatumai, kontrolės objekto – nekilnojamojo turto kaip ūkio subjekto ar jo dalies – kokybinės ir kiekybinės savybės, taip pat įgyjamo turto sąsajumas su padėtimi atitinkamoje rinkoje ir tokios rinkos apibrėžimo svarba bei pajamų priskyrimas nekilnojamajam turtui.

Autorius: Dr. Lina MIKALONIENĖ
Temos kategorija: Įmonių teisė

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimas negaliojančiais yra vienas iš akcininko pažeistų teisių gynybos būdų. Šiuo institutu siekiama apsaugoti akcininkų investicijas, įvertinant kolektyvinius dalyvių kaip visumos veiksmus, visuotinio akcininkų susirinkimo kaip bendrovės organo galias pasitelkiant teisminės kontrolės mechanizmą. Atsižvelgiant į šio akcininko pažeistų teisių gynybos būdo tikslus ir praktinę jo tinkamo panaudojimo reikšmę, straipsnyje nagrinėjami ex lege reikalavimai, kuriuos turi atitikti akcininkas, reiškiantis ieškinį dėl sprendimų pripažinimo negaliojančiais pagal Lietuvos privatinę teisę. Remiantis lyginamosios teisėtyros rezultatais, taip pat įvertinamas poreikis modernizuoti esamą teisinį reguliavimą dėl akcininko locus standi.

Autorius: Kristina AMBRAZEVIČIŪTĖ
Temos kategorija: Civilinė teisė

Sprendžiant problemas, su kuriomis susiduria vyresnio amžiaus žmonės, svarbią vietą užima kitų šeimos narių teikiama turtinė parama. Nors ši parama dažniausiai teikiama savanoriškai, tačiau civilinė teisė nustato ir tam tikrus privalomus reikalavimus, užtikrinančius paramos teikimą. Straipsnyje nagrinėjamos pagrindinės teisinės nuostatos, nustatančios, pirma, vyresnio amžiaus žmonių teisę gauti išlaikymą iš kitų šeimos narių, antra, vyresnio amžiaus žmonių interesų apsaugą mirus jų šeimos nariui. Taip pat skiriamas dėmesys sugyventinių galimybėms pasinaudoti nagrinėjamomis nuostatomis.

Autorius: Agnė KALINAUSKAITĖ
Temos kategorija: Civilinė teisė
, Teisėkūra

Šiame straipsnyje, siekiant įvertinti Lietuvoje egzistuojantį teisinį reglamentavimą ir teisinę praktiką elektroninės formos bei elektroninio parašo srityse, taip pat siekiant atskleisti galimus jų trūkumus, analizuojamos atitinkamos tarptautinės tendencijos, pagrindiniai principai, kitų valstybių ir nacionalinis teisinis reglamentavimas bei praktika. Atskirai analizuojami elektroninių sutarčių prilyginimo rašytinėms sutartims, elektroninės formos įrodomosios galios teismo procese, elektroninio parašo ir elektroninio parašo sertifikavimo klausimai. Išanalizavus šiuos klausimus pateikiamos išvados ir pasiūlymai.

Rodyti daugiau

Turinio pabaiga.