LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
2015
  • ŽURNALAI

Autorius: Johanas BALTRIMAS
Temos kategorija: Civilinė teisė

Asmenvardžių rašyba dokumentuose nelietuviškai yra politiškai jautrus klausimas, susijęs su užsieniečių integracija Lietuvoje, Lietuvos piliečių galimybėmis laisvai judėti užsienyje ir kitomis aktualiomis problemomis. Straipsnyje pristatoma Lietuvos teismų praktikos padėtis šiuo klausimu, ypač skiriant dėmesį naujausiai Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarčiai, kurioje buvo spręstas W raidės vartojimas užrašant asmens pavardę dokumentuose. Tekste aptariamas teismų doktrinos reinterpretavimas ją pakoreguojant, apžvelgiami užsienio jurisprudencijoje išskiriami teismų precedentų įveikimo pagrindai. Darbo ašis yra išskyrimas argumentų, kuriais remiantis gali būti sprendžiamas precedentinės teisės aiškinimo klausimas rašybos nelietuviškais rašmenimis dokumentuose klausimu. Juos įvertinus, prieita prie išvados, kad padėtis precedentinėje teisėje yra neaiški, sudaro prielaidas teisės neapibrėžtumui, asmenų lygiateisiškumo principo pažeidimams, todėl geriausia išeitis šiuo atveju yra įstatymų leidėjui klausimą sureguliuoti norminiu aktu.

Autorius: Skirmantė GADEIKYTĖ
Temos kategorija: Baudžiamojo proceso teisė, Konstitucinė teisė, Teisėkūra

Pranešimo tikslas – pasidalyti įžvalgomis dėl konferencijos temos – viešojo intereso ir teisėtų lūkesčių kaip konstitucinių vertybių santykio, apžvelgti prokuroro, kaip universalaus viešojo intereso gynimo subjekto, įgaliojimus ir kompetenciją, aptarti prokuroro intervencijos į susiklosčiusius teisinius santykius teisines prielaidas ir sąlygas, atskleisti, kokiais aspektais asmenų teisėtų lūkesčių problema yra aktuali prokurorui vykdant viešojo intereso gynimo funkciją.

Autorius: Inga DAUKŠAITĖ, Eglė KAVOLIŪNAITĖ-RAGAUSKIENĖ
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Baudžiamosios teisės srityje Lietuva yra saistoma ne tik Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nuostatų, bet ir yra įsipareigojusi laikytis kai kurių tarptautinių dokumentų. Vienas jų – Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją (toliau – JTKPK arba Konvencija). Prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų nuostatos turi būti įtvirtintos ne tik atitinkamuose teisės aktuose, bet ir tinkamai vykdomos.

Autorius: Inga DAUKŠAITĖ
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Straipsnis skirtas atsakomybės už vieno iš teisės aktuose numatytų draudimų – duoti transporto priemonę vairuoti neblaiviems asmenims – nepaisymą analizei. Straipsnyje, pasitelkiant, be kita ko, Lietuvos teismų praktikos analizę, plačiau nagrinėjami kai kurie Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 6 dalyje numatytos administracinio teisės pažeidimo sudėties požymiai (veika, kaltė, specialaus subjekto požymiai). Straipsnyje taip pat keliamas klausimas (ir ieškoma atsakymo į jį), ar už šį administracinį teisės pažeidimą įstatyme numatyta administracinė nuobauda yra proporcinga šio pažeidimo pavojingumui.

Autorius: Skirmantas BIKELIS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Straipsnyje analizuojama non bis in idem principo pažeidimo nustatymo ir tokio pažeidimo pasekmių šalinimo metodologija mokestinės ir baudžiamosios atsakomybės kolizijos kontekste. Atskleidžiami skirtingi požiūriai į galimybę taikyti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos (toliau vadinama – ŽTLK, Konvencija) garantijas mokestiniuose procesuose, jų privalumai, trūkumai bei požiūrių raida Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau vadinama – EŽTT) praktikoje. Kartu analizuojami skirtingi požiūriai į tai, kaip turėtų būti sprendžiamos situacijos, kuriose yra konstatuojamas principo non bis in idem pažeidimas. Non bis in idem principo analizės pagrindu pateikiami vertinimai dėl baudžiamosios atsakomybės už neteisėtą praturtėjimą ir atsakomybės už mokestinių reikalavimų pažeidimą santykio, dėl kurio buvo pasisakyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje Nr. 2K-226/2014. Prieinama prie išvados, kad, sprendžiant dėl neteisėto praturtėjimo ir mokestinių pažeidimų tapatumo bei nustatant baudžiamosios ir mokestinės atsakomybės kolizijos sprendimo tvarką, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje buvo žengtas žingsnis klaidinga kryptimi.

Autorius: Joanna LEMAŃSKA, Marcelina STOLARSKA
Temos kategorija: Administracinė teisė

Viešojo intereso ir piliečių teisėtų interesų santykis yra vienas svarbiausių Lenkijos administracinės teisės klausimų. Šio straipsnio autorės pabandė pristatyti pagrindines su šiuo santykiu siejamas problemas, ypač tas, kurios susijusios su galima kolizija tarp viešojo intereso ir piliečių teisėtų interesų. Siekdamos paaiškinti šiuos klausimus, autorės rėmėsi Lenkijos teisės aktais, Lenkijos teismų praktika bei Lenkijos doktrina, aiškinančia viešąjį interesą, teisėtus piliečių lūkesčius bei ryšių tarp jų pobūdį.

Rodyti daugiau

Turinio pabaiga.