LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
Baudžiamoji teisė
  • ŽURNALAI

Autorius: Simonas NIKARTAS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Straipsnyje nagrinėjama prekybos vaikais teisinė samprata. Analizuojami šio nusikaltimo požymiai tarptautinio ir nacionalinio teisinio reglamentavimo lygmenimis, apžvelgiami tarptautiniuose teisės aktuose ir Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse pateiktų prekybos vaikais apibrėžimų tarpusavio suderinamumo aspektai, išryškinama prekybos vaikais specifika prekybos žmonėmis nusikaltimo sampratos kontekstu bei palyginami vaiko pirkimo arba pardavimo nusikaltimo požymiai su kitomis panašiomis nusikalstamomis veikomis. Remiantis šia analize, atskleidžiamos pagrindinės esamos prekybos vaikais teisinės sampratos problemos bei pateikiami siūlymai tobulinti vaiko pirkimo arba pardavimo nusikaltimo teisinę definiciją

Autorius: Inga DAUKŠAITĖ
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Straipsnis skirtas atsakomybės už vieno iš teisės aktuose numatytų draudimų – duoti transporto priemonę vairuoti neblaiviems asmenims – nepaisymą analizei. Straipsnyje, pasitelkiant, be kita ko, Lietuvos teismų praktikos analizę, plačiau nagrinėjami kai kurie Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 6 dalyje numatytos administracinio teisės pažeidimo sudėties požymiai (veika, kaltė, specialaus subjekto požymiai). Straipsnyje taip pat keliamas klausimas (ir ieškoma atsakymo į jį), ar už šį administracinį teisės pažeidimą įstatyme numatyta administracinė nuobauda yra proporcinga šio pažeidimo pavojingumui.

Autorius: Skirmantas BIKELIS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Straipsnyje pristatomas platesnis, nei Lietuvoje kol kas įprasta, sprendimų dėl nusikaltimo padarymo priemonės konfskavimo spektras. Pateikiami pavyzdžiai ir argumentai, kokiose situacijose ir kodėl su teisingumo ir proporcingumo principais labiau derėtų ne vienas iš kraštutinių tradicinių sprendimų – nekonfskuoti nusikaltimo padarymo priemonės (jos vertės) arba ją konfskuoti visa apimtimi, bet proporcingą pusiausvyrą tarp visuomenės intereso ir kaltininką (ir jo šeimą) baudžiančios naštos apimties išlaikantis sprendimas – konfskuoti dalį nusikaltimo padarymo priemonės ar jos vertės.

Autorius: Eglė KAVOLIŪNAITĖ-RAGAUSKIENĖ
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Nusikalstamą veiką padaręs asmuo, be jam paskirtos bausmės ar kitų baudžiamųjų arba auklėjamųjų priemonių, dažniausiai turi atlyginti ir savo veika padarytą žalą. Šiuo metu Lietuvoje iš kaltininko reikalaujama atlyginti tik su konkrečia nusikalstama veika susijusią tiesioginę žalą. O štai kai kuriose užsienio valstybėse jau šiuo metu egzistuoja praktika, kad nusikaltėlis turi atlyginti ne tik konkrečia veika padarytus nuostolius, bet ir kai kurias su jo veikos tyrimu susijusias išlaidas. Pasigirsta siūlymų tokią praktiką taikyti ir Lietuvoje. Šiame straipsnyje nagrinėjama užsienio šalių susijusi praktika, iškylančios teisinės problemos bei analizuojama, ar galimybė nustatyti pareigą nusikaltėliui atlyginti jo padarytos veikos tyrimo išlaidas suderinama su galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, konstitucinėmis nuostatomis bei bendraisiais teisės principais.

Rodyti daugiau

Turinio pabaiga.